Patient drabbades av bukinfektion efter biopsi

En kvinna i 25-årsåldern med colon cancer och en oklar förändring i äggstockarna undersöktes september 2019 på Skånes universitetssjukhus Lund. På grund av en tidigare behandling var kvinnan överkänslig mot smärta och i samband med att ett vävnadsprov (biopsi) skulle tas utlöstes ett svårt smärttillstånd.

På grund av patientens smärttillstånd fick hon läggas in och planerades för noggrann undersökning efter att hon fått behandling mot smärtan. Läget bedömdes som stabilt. 

Dagen efter hade patientens tillstånd försämrats, med hög feber och sjunkande blodtryck. Akuta åtgärder vidtogs i form av provtagning och antibiotika. Man bedömde att hon hade drabbats av en bukinfektion som komplikation till biopsin dagen innan.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av otillräckliga överväganden kring biopsin, och en fördröjd behandling av bukinfektionen. Man anmäler även att patientens urinblåsa blev överfylld vid föregående vårdtillfälle.

Orsak till händelsen bedöms ha varit bristande kunskap om uppföljning av överfylld urinblåsa, bristande vårdplan vid inläggning och bristande kommunikation. Verksamheterna vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001010