Lungcancer spred sig då diagnos fördröjdes

En kvinna i 65-årsåldern utreddes under 2015 och behandlades för inflammation i blodkärl (vaskulit) på Skånes universitetssjukhus i Malmö. I samband med en datortomografiundersökning noterades förändringar i lungorna som skulle kunna ha orsakats av vaskuliten men där uppföljande röntgenkontroll bedömdes vara av värde.

Kontrollundersökningen kom aldrig till stånd och tre år senare konstaterades att förändringarna utvecklats till en spridd lungcancer. Patienten avled i sviterna av sin lungcancer i september 2019.

Det kan inte uteslutas att den uteblivna kontrollundersökningen påverkat patientens prognos. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara bristande rutiner för uppföljning av röntgensvar. En hög arbetsbelastning bedöms också ha påverkat händelseförloppet.

För att minska risken för en upprepning av händelsen har VO njurmedicin och reumatologi tillsammans med angränsande verksamhetsområden förstärkt sina rutiner gällande svar vid röntgendemonstrationer. Verksamhetsområdet jobbar sedan tidigare aktivt med att minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare.

Diarienr: 2019-KMSUS001214