Läkemedel gavs på fel sätt

I juni 2019 opererades en man i 75-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Efter operationen fick patienten smärtlindring via en epidural infart, men vid ett tillfälle kopplades läkemedelsbehandlingen felaktigt till en intravenös infart. Felet upptäcktes och åtgärdades efter cirka en timme varpå patienten flyttades till intensivvårdsavdelning för övervakning.

Patienten drabbades inte av några negativa effekter men händelsen innebar risk för allvarlig vårdskada. Orsaken till det inträffade var att rutinen för infusionspumpar inte följdes och i verksamheten vidtar man åtgärder kopplat till det.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000950