Läkemedel förväxlades i samband med operation

När en kvinna genomgick en planerad knäoperation på Ängelholms sjukhus förväxlades två rutinmässigt använda läkemedel. Operationen kunde ändå genomföras utan problem och några konsekvenser för patienten uppstod inte.

Förväxling av läkemedel får inte inträffa. Händelsen påvisade en brist i den muntliga kommunikationen mellan olika personalkategorier på operationsavdelningen.

Händelsen har lett till att en påtaglig risk identifierats och att avdelningen infört striktare rutiner för hur kommunikationen skall gå till. Händelsen har tagits upp på arbetsplatsträffar och personalen har informerats om vidtagna åtgärder.

Diarienummer: 2020-KMKRYH000007