Kvinna drabbades av kraftig synnedsättning

En kvinna i 80-årsåldern, sedan tidigare blind på vänster öga, drabbades av nytillkomna förändringar i höger öga. Hon lades in på Ängelholms sjukhus för utredning av orsaken.

Då man misstänkte blodproppar i ögat fokuserades utredningen på det. Under de första dagarna fick kvinnan tilltagande problem med synen och på tredje dagen gjordes en ny bedömning av ögonläkare. Då misstänks orsaken istället vara en inflammation i ögats kärl (temporalisarterit) och kortisonbehandling sattes in. Dessvärre försämrades kvinnans syn successivt trots insatt behandling.

Varken under vårdtiden eller i efterhand går det med säkerhet att säga vad som lett till synförlusten, men det är mest sannolikt att det rör sig om temporalisarterit, en inflammation i kärlen till ögat. Det går inte att utesluta att tidigare behandling med högdos kortison hade kunnat ändra händelseförloppet, även om det inte är säkert. Bedömningen är att kvinnan har drabbats av en allvarlig, potentiellt undvikbar, vårdskada.

Bakomliggande orsaker bedöms bland annat vara ett ovanligt förlopp, utan typiska symtom och ett ökat behov av utbildning gällande denna ovanliga diagnos

Utbildning sker nu för att öka kunskapen och kompetensen gällande temporalisarterit. Kunskap om denna händelse sprids i hela organisationen för att minska risken för upprepning

Diarienummer: 2021- KM001545