Komplikation vid kirurgiskt ingrepp

I juli 2020 genomgick ett litet barn ett avancerat kirurgiskt ingrepp på Skånes universitetssjukhus i Lund. Under operationen gavs blodtransfusion i perifer venkateter och vid operationens slut upptäckte man att blod hade gått utanför kärlet och ut i vävnaden. Detta orsakade otillräcklig cirkulation till musklerna eftersom blodkärlen trycktes till när ett muskelfack fylldes med blod (kompartmentsyndrom).

Tillståndet kunde åtgärdas med operation som minskade trycket (fasciotomi) varefter handen och armen snabbt återfick normal cirkulation. Ytterligare en operation utfördes några dagar senare för att försluta fasciotomin.

Orsak till det inträffade bedöms ha varit bristande rutiner kring kärlinfarter vid operation. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001200