Komplikation vid användning av central venkateter

I juli 2020 fick en kvinna i 50-årsåldern en central venkateter (CVK) i samband med en cytostatikabehandling vid Skånes universitetssjukhus. En vecka efter behandlingen lades patienten in akut på en vårdavdelning i Lund, och ytterligare fem dagar senare noterades tecken på infektion kring CVK.

Detta utvecklades till en varböld och sårskorpa runt insticksstället, samt till blodförgiftning.

Händelsen anmäls som en allvarlig vårdskada eftersom det förelegat brister i skötseln av CVK, och orsaken bedöms ha varit bristande rutiner. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000090