Försenad upptäckt av en ögontumör ledde till försämrad syn

En man i 60-årsåldern skulle hösten 2019 genomgå en rutinkontroll för eventuella skador i näthinnan på grund av diabetes.

Då han hade tolkbehov till följd av hörselnedsättning bokades han för en längre mottagningstid, där man rutinmässigt gör mera omfattande kontroller. Ögonsjuksköterskan bedömde att patienten inte hade någon näthinneskada och han skulle kallas åter enligt rutin.

Fem månader senare sökte patienten optiker på grund av synnedsättning vänster öga. Optikern kontaktade ögonmottagningen med misstanke om näthinneavlossning, då patienten hade en kraftigt nedsatt syn på vänster öga. Patienten kallades samma dag till ögonmottagningen för läkarundersökning. Vid undersökningen fann ögonläkaren en tumör i vänster öga, som också syntes eftergranskning av bilderna från hösten 2019. Därtill fanns då också tecken på en vänstersidig synnedsättning redan 2019. Patienten remitterades akut till Skånes universitetssjukhus för vidare behandling.

Den försenade upptäckten av ögontumören bidrog till en förvärrad synskada.Berörd personal har informerats om fallet och nya rutiner kommer att utarbetas.

Diarienummer: 2020-KM000545