Försenad transport av traumapatient

En patient inkom sommaren 2020 i ambulans till akutmottagningen i Ystad efter ett fall från tredje våningen med skelettskador i ben, bäcken och ländrygg.

Det akuta omhändertagande fördröjdes av flera faktorer vilket medförde att övertagande av patienten som var i behov av vård vid Universitetssjukhuset i Malmö försenades.

Fördröjning av transport till traumasjukhus medförde att patientens smärtlindring försvårades och det fanns risk för trycksår.

Traumahantering vid Lasarettet i Ystad har setts över och rutiner har förnyats för att undvika att händelsen upprepas. 

Diarienummer: 2021-ANMSUS000984