Fördröjd syrgasbehandling och bristande journalföring

I mars 2018 vårdades en kvinna på Skånes universitetssjukhus i Lund. Kvinnan hade svårt att andas och fick syrgas kopplat till sig, men syrgasflaskan kopplades på fel sätt så att syrgasen inte nådde kvinnan och hon fick tillfälligt låg syremättnad.

Kvinnan återhämtade sig snabbt när felet upptäcktes och korrigerades, men händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande information kring nya syrgasflaskor och verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta. Under utredningen av händelsen framkom också brister i journalföringen och även detta har verksamheten vidtagit åtgärder kring.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000948