Fördröjd diagnos och behandling av tarmtumör

I januari 2017 vårdades en man i 70-årsåldern på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Mannen röntgades och fick vård för buksmärtor och skrevs sedan ut, men vården missade att följa upp resultatet från röntgenundersökningen.

När mannen senare på nytt sökte vård för buksmärtor visade det sig att han hade en tarmtumör som opererades.

Diagnosens blev fördröjd eftersom den första röntgenundersökningen inte följdes upp och även om den aktuella tumörsorten har en god långtidsprognos så bedöms händelsen ha gett en allvarlig vårdskada. Den bakomliggande orsaken var relaterad till brister kring rutinerna för uppföljning av röntgensvar. Verksamheterna gör åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000013