Fördröjd diagnos av sepsis

En äldre person med diabetes insjuknar med bland annat diarré, feber och viss andningspåverkan. Nästa dag är patienten försämrad. Patientens symtombild kunde tidigare ha gett misstanke om sepsis och lett till aktiva åtgärder.

En äldre person med diabetes insjuknar med bland annat diarré, feber och viss andningspåverkan.

Närstående kontaktar 112 och en specialistutbildad sjuksköterska skickas till patienten. Sjuksköterskan kontaktar på telefon läkare och tillsammans gör man bedömningen att patienten kan stanna i hemmet.

Patienten får noggranna råd om fortsatt agerande vid eventuell försämring, enligt rutinen lämnas denna information muntligt.

Nästa dag är patienten försämrad och körs av närstående till akutmottagningen. Här konstaterar man sepsis och patienten förs omedelbart till närmaste större sjukhus för fortsatt vård.

Ser över rutiner

Patientens symtombild kunde tidigare ha gett misstanke om sepsis och föranlett mera aktiva åtgärder redan vid första vårdkontakten, vilket sannolikt förkortat vårdförloppet.

Verksamheten ser nu över sina rutiner bland annat avseende informationsöverföring till patienter och närstående.

Diarienummer: 2020-KMKRYH000235