Fördröjd diagnos av ovanlig sjukdom

Våren 2020 vårdades ett förtidigt fött barn på neonatalavdelning intensivvård på Skånes universitetssjukhus i Lund. Barnet hade en komplicerad sjukdomsbild och behövde intuberas flera gånger, något som var svårt. Det visade sig att barnet drabbats av en ovanlig sjukdom som kännetecknas av svaghet i luftrören och behövde trakeostomi i halsen.  

Händelsen anmäls enligt lex Maria då den kan ha varit undvikbar. Den bakomliggande orsaken bedöms vara relaterad till att barnet hade en ovanlig diagnos som är svår att ställa hos förtidigt födda. I verksamheten kommer åtgärder att vidtas för att stärka kompetensen inom området. En rutin med veckovisa vårdkonferenser har införts med syfte att samla kompetens kring barn med komplicerad sjukdomsbild och behov av kompetens från flera specialister.

Diarienummer: 2021-ANMSUS000799