Fördröjd diagnos av lungcancer

I februari 2020 sökte en kvinna i 60-årsåldern akutvård på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Kvinnan var andfådd och röntgenundersökning visade att hon drabbats av blodpropp vilket hon fick behandling för.

Undersökningen visade även att det fanns en lungförändring, vars storlek inte var angiven, men ingen bedömning gjordes om förändringen behövde följas upp.

Sex månader senare gjordes, på patientens begäran, en uppföljning av blodproppsbehandlingen. Propparna hade då försvunnit, men lungförändringen fanns kvar och visade sig vara lungcancer. Sjukdomen gick att behandla, men det fanns risk för allvarlig vårdskada eftersom sjukvården hade missat cancern om inte kvinnan själv begärt uppföljning. 

Orsak till händelsen bedöms vara att det vid det första röntgenutlåtandet inte framgick hur stor lungförändringen var och att den sedan inte följdes upp. För att minska risken för liknande händelser kommer verksamheten betona vikten och betydelsen av att ange mått vid viktiga fynd.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001133