Fördröjd diagnos av livmodercancer

En kvinna i 85-årsåldern remitterades i december 2021 till kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund för vaginala blödningar. Det beslutades att kvinnan skulle kallas till en mottagning, men informationen försvann i den interna hanteringen av remissen.

Två månader senare genomgick kvinnan, i ett annat sammanhang och inom en annan verksamhet på sjukhuset, en datortomografiundersökning som gav misstanke om livmodercancer. Hon blev därefter utredd och opererad.

Händelsen anmäls enligt lex Maria på grund av den risk för allvarlig vårdskada som förelåg i och med den fördröjda diagnosen. Bakomliggande orsaker till händelsen bedöms vara bristande rutiner. Verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

2021-ANMSUS001224