Fördröjd diagnos av handledsfraktur

I december 2019 var en kvinna i 50-årsåldern på uppföljning av en överarmsfraktur på Skånes universitetssjukhus i Lund. Patienten hade fått diagnosen vid ett annat sjukhus. Patienten hade dock även ådragit sig en handledsfraktur, något som missades vid uppföljningen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Detta har fått konsekvenser i form av försämrat läkningsförlopp med kvarstående smärta och känselstörning i fingrarna. Händelsen anmäls enligt lex Maria eftersom den bedöms ha varit undvikbar. Hög arbetsbelastning, bristande rutiner vid handläggning av trauma samt brister relaterat till bildhantering bedöms ha varit de bakomliggande orsakerna.

Verksamheten vidtar åtgärder, bland annat i form av förändrad schemaläggning, uppdatering av återbesöksrutiner för patienter som behandlats vid andra sjukhus samt åtgärder för ökad kompetens inom trauma och bildhantering.

Diarienummer: 2020-KMSUS000363