Fördröjd behandling av skallskada

I november 2019 kom en kvinna i 20-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö på grund av en skallskada som krävde neurokirurgisk vård.

När patienten skulle förflyttas från Malmö till Lund så fördröjdes transporten, vilket bedöms ha medfört risk för allvarlig vårdskada.

Orsak till fördröjningen bedöms vara brister i kommunikationen kopplat till överflyttningen, och verksamheten vidtar åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-KMSUS000356