Fördröjd behandling av komplikation efter hjärtkirurgi

I augusti 2019 hjärtopererades ett barn i fyraårsåldern på Skånes universitetssjukhus i Lund. Efter operationen behandlades patienten med trombosprofylax enligt rutin. En dryg vecka senare drabbades patienten av akuta buksmärtor och det visade sig att dessa berodde på en komplikation med blodpropp i bukaortan, som ledde till kraftigt försämrad blodcirkulation i bukens organ. Händelsen medförde att barnet avled.

Att det skedde en fördröjning innan patienten opererades kan ha bidragit till dödsfallet. Den bakomliggande orsaken bedöms vara bristande kommunikation, samordning och ansvarsfördelning. Verksamheten vidtar åtgärder kopplat till detta.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000788