Fördröjd behandling av höftfraktur

I mars 2020 kom en multisjuk man i 80-årsåldern in akut till Lasarettet Trelleborg efter att ha fallit i hemmet. Mannen led av kognitiv svikt och hans allmäntillstånd var nedsatt.

Vid den akuta undersökningen misstänktes att han hade drabbats av urinvägsinfektion, och behandling med antibiotika påbörjades. Patienten följdes upp under tre dagar på lasarettets öppenvårdsavdelning. Vid uppföljningen framkom inget som gjorde att man misstänkte höftfraktur.

Tio dagar efter det akuta besöket återkom mannen till akutmottagningen med smärta i höften och då framkom det att han inte kunnat gå på benen sedan det första besöket. Man noterade att det ena benet var förkortat och utåt roterat. Röntgenundersökning visade en höftfraktur, som opererades följande dag. Det går inte att utesluta att frakturen funnits redan vid det första besöket.

Orsaken till att mannen inte röntgades vid första tillfället bedöms vara att fokus lades på patientens nedsatta allmäntillstånd och misstänkt urinvägsinfektion. När en äldre person, i synnerhet med kognitiv svikt, söker akut efter fall, bör höfter och ben undersökas systematiskt och man bör vara frikostig med röntgenundersökningar för att försäkra sig om att inga frakturer uppkommit.

Verksamheten kommer som en följd av händelsen att genomföra regelbundna utbildningar om risker vid fall. Arbetet är en del i Lasarettet Trelleborgs förebyggande arbete för att öka patientsäkerheten.

Diarienummer: 2020-ANMSUS000880