Fördröjd behandling av blödning i levern

I februari 2020 intensivvårdades ett för tidigt fött barn på Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid fem dagars ålder försämrades barnet och man misstänkte en allvarlig tarminfektion. Åtgärder vidtogs men barnet blev inte bättre. Efterföljande morgon ställdes diagnosen blödning i levern och barnets liv gick inte att rädda.

Det går inte att utesluta att barnets liv hade gått att rädda om blödningen diagnostiserats och behandlats tidigare. Bakomliggande orsak till händelsen bedöms vara att man inte övervägde alternativa diagnoser. För att minska risken för upprepning utbildar verksamheten medarbetarna i konfirmationsbias (omedveten, selektiv uppmärksamhet på information som stödjer den egna uppfattningen) samt om akut buksmärta hos nyfödda.

Diarienummer: 2020- ANMSUS000787