Bristande överrapportering och dokumentation

I maj 2020 inträffade två fall av bristande överrapportering och dokumentation av sviktande vitala funktioner i samband med att patienter skulle flyttas till andra vårdavdelningar.

Patienterna vårdades på Skånes universitetssjukhus i Lund, den ena för misstänkt sepsis och den andra för misstänkt hjärtsvikt. Båda provtogs för covid-19 och när provsvaren var negativa skulle de förflyttas till andra vårdavdelningar.

Händelserna anmäls som risk för allvarlig vårdskada och orsak till den bristande överrapporteringen och dokumentationen bedöms i båda fallen ha varit hög arbetsbelastning och hög genomströmning av patienter på avdelningen. Verksamheten har vidtagit åtgärder relaterat till detta.

Diarienummer: 2020-ANMSUS001014, 2020-ANMSUS000986