Åtgärder mot förhöjt blodsocker vidtogs sent

I september 2019 kom en multisjuk man i 75-årsåldern in till akutmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund eftersom hans allmäntillstånd var nedsatt. Patienten hade bland annat diabetes som behandlades med tabletter. Efter en läkarundersökning fick patienten antibiotika mot urinvägsinfektion och vätska på grund av uttorkning.

Patientens blodsocker var förhöjt när han kom in till akutmottagningen, men detta följdes inte upp förrän han många timmar senare kom till en vårdavdelning och då var det ytterligare förhöjt. Åtgärder vidtogs och patienten bedöms inte ha fått några bestående men, men händelsen anmäls enligt lex Maria då det fanns en risk för allvarlig vårdskada.

Bakomliggande orsaker bedöms vara bristande överrapportering och hög arbetsbelastning på akutmottagningen. Händelsen diskuteras i läkargruppen och verksamhetschefen lyfter frågan om vårdplatsbrist i förvaltningsledningen.

Diarienummer: 2020-KMSUS000243