Råd och stöd enligt LSS

LSS är en lag som ser till att personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar har goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka det stöd och den service de får.

LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Region Skånes ansvar inom lagen omfattar rådgivning och annat personligt stöd. Övriga insatser inom LSS ansvarar kommunen för.

Rådgivning och annat personligt stöd innebär att du som har en funktionsnedsättning har rätt till stöd av kvalificerad personal, som förutom sin yrkeskunskap också har kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.  

Goda levnadsvillkor

Det stöd våra experter erbjuder syftar till goda levnadsvillkor och till att underlätta för dig i vardagen. Du kan få rådgivande och stödjande insatser av till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped.

Du kan inte begära sjukvårdande behandling, habilitering eller rehabilitering som en rättighet enligt LSS. Du kan inte heller begära service inom socialtjänsten eller pedagogiska insatser som hör till undervisning. Våra insatser ska ses som ett komplement till de här insatserna och inte som en ersättning för dem.

Vem kan söka insatser enligt LSS?

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
  • Personer som behöver mycket hjälp på grund av andra omfattande funktionsnedsättningar.

Ansökan om råd och stöd enligt LSS kan ske muntligt eller skriftligt.

Ansökningsblankett  finns på webbplatsen Habilitering & hjälpmedel

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter