Strukturbild för Skåne

Strukturbild för Skåne syftar till att koppla samman det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne med kommunernas översiktsplaner, och är en arena för dialogen kring utmaningen om ett utvecklat regionalt perspektiv på den fysiska planeringen.

Strukturbild för Skåne startade som ett projekt år 2005, men är sedan 2011 en del av Region Skånes ordinarie verksamhet. Strukturbild för Skåne drivs av ett projektsekretariat på Region Skåne, där avdelningen för samhällsplanering och enheten för planeringsstrategier är ansvariga. Arbetet sker genom en kontinuerlig, aktiv och nära dialog med Skånes 33 kommuner.

Genom åren har ett gediget kunskapsmaterial tagits fram inom Strukturbild för Skåne. Dels en rapportserie på fem rapporter som beskriver Skånes markanvändning, strukturer och utveckling. Och dels en mängd TemaPM kring olika aspekter av fysisk planering med den regionala skalan i fokus. 

År 2010 påbörjades arbetet med att utarbeta gemensamma strategier för Skåne med koppling till den fysiska planeringen. I januari 2014 presenterades gemensamma strategier för Det flerkärniga Skåne. Arbetet och dialogen fortsätter nu utifrån dessa.

Tveka inte att höra av er om ni vill ha med oss i ert arbete i kommunen!
Vi kommer gärna ut till er i kommunerna för att diskutera strategiska planeringsfrågor i olika sammanhang, t.ex. i samband med arbetet med era översiktsplaner.  


Senaste i Strukturbild


 

 Nytt nyhetsbrev

Läs nyhetsbrevet här.

 


 

Workshop om fysisk planering för ökat cyklande

Hämta presentationer och läs mer om workshopen här

 


 

 

 Nytt nyhetsbrev

Läs nyhetsbrevet här.

 


 

 

Release av TemaPM Planera klimatsmart!

I Ystad firades den 31 mars releasen av ett nytt TemaPM, Planera klimatsmart! I TemaPM:et presenteras planeringens stora potential att minska påverkan på vårt klimat samt ett handbok som kan inspirera till att jobba mer med dessa frågor.

 Läs mer om releasen och laddar ner Planera klimatsmart! här.


 

 

Release av strategier för Det flerkärniga Skåne

I ett snöigt Malmö firades den 27 januari att strategierna för Det flerkärniga Skåne är klara! Eftermiddagen bjöd på såväl intressanta presentationer som inspirerande samtal om hur de skånska aktörerna tillsammans ska arbeta vidare med de fem framtagna strategiområdena.

 Läs mer om releasen och hämta strategierna här.

 


 

Satsning på kollektivtrafik för ökat bostadsbyggande

Den 20 januari presenterade Region Skåne en rapport om behovet av satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik för ett ökat bostadsbyggande. Tyrens har på uppdrag av Region Skåne tagit fram en rapport som visar att de utpekade infrastruktur och kollektivsatsningarna i Skånepaketet berör 130 000 planerade bostäder i 25 skånska kommuner. Skåne växer, men det byggs alltför få bostäder. Under perioden 2000-2012 byggdes 23 000 färre bostäder än vad den växande befolkningens behov motiverade.

Fram till 2025 beräknas behovet uppgå till 50 000 nya bostäder. Rapporten visar att satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är avgörande för nybyggandet. Det är attraktivt att bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen, där fler människor vill bo och där fastighetsvärdena därmed stiger. När nya orter får regionaltåg eller superbuss ökar intresset för att bygga bostäder.

Läs rapporten här


  

Nytt nyhetsbrev från Strukturbild för Skåne

nyhetsbrev_strukturbild_nr13

Ladda ner och läs nyhetsbrevet här

 


 Workshop om klimatsmart planering den 21  augusti

Den 21 augusti bjöd Strukturbild för Skåne in till workshop för att diskutera hur kommunerna genom fysisk planering kan bidra till ett mer klimatsmart Skåne.
Läs mer om workshopen här


 


Nytt TemaBlad:
Markanvändning Skåne fortsätter att växa

 

Med utgångspunkt i TemaPM Skåne Växer – Markanvändning i ett regionalt perspektiv från 2010 har Strukturbild för Skåne nu tagit fram ett TemaBlad med uppdaterad information kring exploateringsmöjligheter, bostäder och boendefrågor samt långsiktigt och strategiskt arbete.
Läs mer och ladda ner materialet här.

 

 


 Nya kartor över befolkning, sysselsättning och pendling

Strukturbild för Skåne har tagit fram några nya kartor utifrån aktuell statistik över befolkning, sysselsättning och pendling på kommunnivå i Skåne. Kartorna finns i presentationen nedan, men kan också laddas ner på kartbanken. 

Kartor över befolkningsutveckling, sysselsättningsutveckling och pendlingsströmmar i Skånes kommuner

 


 Uppdaterade tillgänglighetsanalyser med kollektivtrafik till Skånes regionala kärnor (inkl. färjetrafik)

I slutet av 2012 presenterade Strukturbild för Skåne ett TemaBlad om tillgänglighet till Skånes regionala kärnor. Tillgänglighetsanalyseran visade restid med med kollektivtrafik till Skånes sju regionala kärnor (Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm och Ystad).

Det har uppmärksammats att några av resulteten av tillgänglighetsanalyserna var missvisande då färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör inte funnits med i analyserna. Detta har vi nu åtgärdat, vilket förändrade resultetet av tillgängligheten med kollektivtrafik till Lund, Landskrona och Helsingborg. Dessa tre uppdaterade kartbilder finns tillsammans med tillgänglighetskartorna för övriga fyra kärnor i presentationen här. Kartbilderna kan även laddas ner på kartbanken.

Kartbilder tillgänglighetsanalyser Skånes sju regionala kärnor

 


Nytt TemaPM - Tätare Skåne

 Den 1 februari 2013 presenterade Strukturbild för Skåne ett nytt TemaPM Tätare Skåne på Hotell Öresund i Landskrona. Tätare Skåne syftar till att inspirera de skånska kommunerna att se över sina möjligheter till förtätning på ortsnivå. Förutom en presentation av Tätare Skåne bjöd dagen på flera inspirerande föreläsningar på temat förtätning.

Läs mer om seminariet och ladda ner dagens presentationer här

Läs mer om rapporten och ladda ner Tätare Skåne här

 


 Nytt TemaPM - SUMMERAT En sammanfattning av rapporter och TemaPM

Strukturbild för Skåne har låtit ta fram ett material där alla de 21 rapporter som har tagits fram inom Strukturbildsarbetet sedan starten 2005 fram till februari 2013 finns sammanfattade på var sitt uppslag. Avsikten är att ge en överblick av det gedigna kunskapsunderlag som har utvecklats under de 7 år som Strukturbildsarbetet har pågått. På så vis kan fler kan involveras, lära och ta vid.

Läs mer om materialet och ladda ner SUMMERAT här

 


 Nytt TemaBlad
Tillgänglighetsanalyser för kollektivtrafik till Skånes regionala kärnor

 Strukturbild för Skåne har under 2012 tagit fram tillgänglighetsanlayser som visar restid med kollektivtrafik till Skånes sju regionala kärnor (Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm och Ystad). Resultaten visas i kartbilder, och synliggör inom vilken tid de regionala kärnorna kan nås med kollektivtrafik från närmare 600 hållplatser runt om i Skåne och i Skånes närmaste omland. Läs mer och ladda ner materialet här.

 


 

 

Kommande händelser

Platsens betydelse för besöksnäringen

Den 4 december är det dags för höstens andra seminarium i serien Hållbar stadsutveckling i framkant som arrangeras av Sustainable Urban Development och Region Skåne. Den 4 december är temat Platsens betydelse för besöksnäringen.  Läs mer och anmäl dig här. 

Skånskt bostadsforum 28 november i Malmö

Skånes befolkning ökar samtidigt som bostadsbyggandet under lång tid varit lågt. Det gap som uppstått mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden är nu så stort att det riskerar att hämma tillväxten i Skåne. Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne bjuder in till en heldagskonferens med syfte att ta ett samlat grepp om problematiken. Utifrån de olika aktörernas kompetens och kraft kan vi förstå den skånska utmaningen och agera mer samlat och kraftfullt.  

 

Kontaktpersoner

Therese Andersson
Projektledare
therese.m.andersson@skane.se
040 - 675 32 44      
Inger Sellers
040-675 32 66 
 
Lina Hellström
040-675 33 51
 
Moa Åhnberg
040-675 32 48
 
Anne-Lie Mårtensson
040-675 34 26