Syn-, hörsel- och dövverksamheten

Lättlästsymbol 

 

Målgrupp

Vi vänder oss till barn, unga och vuxna med synnedsättning, blindhet, hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller tinnitus. Vi välkomnar också dina anhöriga och närstående.
 

Enheter

Audionommottagningar

Auktoriserade audionommottagningar riktar sig till dig som fyllt 20 år och har nedsatt hörsel. Du kan få hjälp med information och utprovning eller anpassning av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Om du behöver annan hjälp kan audionomen hänvisa dig vidare.

Region Skåne driver en auktoriserad audionommottagning, i Lund. Övriga drivs i annan regi på uppdrag av Region Skåne. 

Audionommottagningen i Lund

Region Skåne driver en auktoriserad audionommottagning, i Lund. 

Tolkcentralen

Tolkcentralen förmedlar tolkservice till dig som är bosatt i Skåne och har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning, också kallat dövblindhet. Du beställer tolk till situationer då du behöver kommunicera med andra och det kostar ingenting.  
 

Enheter för habilitering och rehabilitering

Vi erbjuder behandling, stöd och vägledning till dig och dina anhöriga och närstående. Vi ger insatser både enskilt och i grupp, beroende på vad som passar dig och vilka behov du har.
 
Våra olika yrkeskategorier arbetar i tillsammans i team för att det ska finnas en tydlig samordning både i den utredning som görs kring din funktionsnedsättning och i den behandling du får. 

Hörselenheten barn och ungdom

Vi vänder oss till barn och unga med hörselnedsättning, dövhet eller tinnitus, och deras föräldrar, syskon och andra närstående.  

Synenheten barn och ungdom

Vi vänder oss till barn och unga med synnedsättning, där synnedsättningen gör det svårt att delta i dagliga aktiviteter. Vi erbjuder också stöd till föräldrar, syskon och andra närstående. 

Hörselenheten vuxna

Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år med hörselnedsättning eller tinnitus.  

Synenheten vuxna

Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och har en omfattande synnedsättning, blindhet eller ett komplicerat refraktionsfel. Din synförmåga är så nedsatt att det är svårt eller omöjligt för dig att läsa vanlig text, att du har svårt att orientera dig, förflytta dig eller att utföra vardagssysslor.   

Dövenheten

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och är döv och använder, eller vill använda, teckenspråk.  

Dövblindenheten

Vi vänder oss till barn, unga och vuxna som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning, deras närstående och andra i deras omgivning.

  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Webbredaktionen Habilitering & Hjälpmedel
  • Kontakta Region Skåne

    • Habilitering & Hjälpmedel, 291 89 Kristianstad
    • 040-33 30 00
    • Om cookies