Matningshastighet

I valet av matningshastighet tas hänsyn till patientens fysiska tillstånd, nutritionsstatus och målet för behandling och rehabilitering.

Kontinuerlig tillförsel: Sondnäringen ges kontinuerligt under 16-20 timmar/dygn. Patientens tillstånd, tolerans och energibehov avgör mängd och matningshastighet. Denna metod är att föredra om patienten inte ätit under en längre tid, oavsett sondens läge. Nutritionspump garanterar en jämn infusionshastighet.
Intermittent tillförsel: innebär att sondnäringen fördelas som måltider. Kan användas då matningshastigheten är minst 175-200 ml/timme. Nattfastan bör inte överstiga 11 timmar.
Intermittent tillförsel ges till patienter med nasogastrisk sond eller gastrostomi.
Bolustillförsel: innebär att sondmaten ges med spruta som en måltid vid 6-8 tillfällen per dag. Mängden per måltid och antalet måltider, styrs av patientens tolerans och energibehov. Det är viktigt att inte ge sondnäringen för snabbt. Bolusmatning används till patienter med gastrostomi och ev med nasogastrisk sond.

Efter matningen spolas sonden med 25 – 50 ml kroppstempererat vatten.
För ytterligare information om sondmatning o hygien se Vårdhandboken.

Hygien
Det är extra viktigt med noggrann hygien vid enteral nutrition eftersom bakteriekontamination kan ge allvarliga komplikationer.
Personal som handhar enteral nutrition ska ha rena och spritdesinficerade händer.
Kontrollera sista förbrukningsdag för sondnäringen
Sondnäringen ska inte spädas med vatten.