Stendammslunga - ett dolt problem

Ur Nyhetsbrev 5 - 2012
2012-09-06

Ökar risken för silikos – stendammslunga – i Sverige? Det ska bland annat Arbets- och miljömedicin vid Labmedicin Skåne hjälpa Arbetsmiljöverket att undersöka.

– Några patientfall för sex år sedan resulterade i att vi tillsammans undersökte 11 skånska företag, berättar yrkeshygieniker Maria Hedmer vid Arbets - och miljömedicin. Hos alla företagen fanns många brister, två ledde till och med till åtal.
Företagen arbetade med kvartsdamm. Det som undersöktes var om skriftliga instruktionerna fanns, vilken kvalitet skyddsutrustningarna hade och hur anvisningarna för användning av dessa såg ut.
Undersökningen följs nu upp på hundratalet skånska företag.
– Många tror att kvartsdamm bara finns i stenbrott och stenindustrier men det förekommer inom många fler branscher, förklarar överläkare Maria Albin.
Den vanligaste typen av andningsskydd saknar fläkt som matar fram luften och kräver 30 procent mer ansträngning. Det fungerar bara för kortare tid om arbetet är tungt.
Sverige var föregångsland när det gäller att få ner silikosförekomsten på 1960-talet. Men en del av det dåtida förebyggande arbetet har fallit i glömska i dag.
Ett par misstänkta fall av silikos undersöks just nu vid enheten.
Sverige tillåter 0.1 milligram kvarts per kubikmeter luft?  Den amerikanska yrkeshygienikerorganisationen, som är vägledande för många gränsvärden, rekommenderar endast en fjärdedel av detta.
– Som väl är har nu ett arbete inletts för att få fram ett vetenskapligt underlag för ett nytt svenskt gränsvärde. Företagen i Sverige kan bli bättre, menar Maria Albin.
Silikos är en sjukdom som visar sig kanske först efter 20 år. Förlorad lungfunktion återskapas inte. Kvartsexponeringen ökar också risken för lungcancer.
 

 
Kontakt
Maria Hedmer 046-17 31 93 
maria.hedmer@skane.se
Maria Albin 070- 33 73 159 
maria.albin@med.lu.se
 
 

 
Text
Hans-Göran Boklund
040-33 33 01/0768-87 11 05
Hans-Goran.Boklund@skane.se  

Stendammslunga
Foto: Maria Hedmer
  • Sidan uppdaterad
    Faktaägare: Kommunikationsavdelningen
  • Kontakta Region Skåne