Akutavdelning

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning i Malmö är regionövergripande och hit vänder du dig när din lokala BUP-mottaging har stängt. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år i samarbete med deras anhöriga.
 
Akutavdelningen består av en öppenvårdsdel, med akut mottagningsfunktion, och en heldygnsvårdsdel med plats för 11 inneliggande patienter.
 

Vad vi arbetar med

Vi arbetar med bedömning, utredning och eventuellt omhändertagande av patienter där behov av akut barnpsykiatrisk hjälp föreligger eller där öppenvårdsinsatser ej är tillräckliga.
 
Vi har en uttalad policy att föräldrar/vårdnadshavare ska vistas på avdelningen tillsammans med sina barn/ungdomar.
 
Prioriterade tillstånd för inläggning är:
 • Psykotiska tillstånd
 • Affektiva tillstånd
 • Allvarliga psykosomatiska sjukdomar med självdestruktiva drag
 • Svåra ångest- och orostillstånd
 • Svåra tvångstillstånd
 • Oklara tillstånd av psykiatrisk valör i kombination med nätverkssvikt.

Allvarlig risk för suicid är en absolut inläggningsindikation och kan ingå i något av ovanstående tillstånd.

Våra arbetsmetoder

 • På akutavdelningen görs en allsidig bedömning utifrån medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv.
 • Vi utför avgränsade behandlingsinsatser i syfte att snarast återföra patienten till hemmet och behandling inom öppen vård.
 • Stor tonvikt läggs vid samarbete med öppen vård, socialtjänst och andra berörda.
 • Vi arbetar miljöterapeutiskt, med KASAM och salutogenes som centrala begrepp. GAF-skattning vid in- och utskrivning görs på alla patienter.
 • BCFPI-intervju görs då det inte redan är gjort.
 • Vid utskrivning fyller såväl patienter som anhöriga i vår utvärderingsenkät.

Vi som jobbar här

Personalen på akutavdelningen består av familjebehandlare, skötare och sjuksköterskor.

Psykolog, kurator, överläkare, underläkare, sekreterare och avdelningschef finns på avdelningen på dagtid. Tillgång till jourläkare på övrig tid.

Kontakt

Barn- och ungdomspsykiatri
Akutavdelningen
Cronquists gata, Ingång 130, Södra Sjukhusområdet 
205 02  Malmö
Tel: 040-33 28 33
Tel akut: 040-33 17 11