Läkemedelsrådet i Skåne

Läkemedelsrådets roll inom Region Skåne
Läkemedelsrådet är ett expertorgan som ska utveckla och samordna läkemedelsfrågor inom Region Skåne. Läkemedelsrådets verksamhet är baserad på kunskapsbaserad medicin (EBM) och beprövad erfarenhet.
Läkemedelsrådet i Region Skåne är, i legal mening, den regionala läkemedelskommittén 1). Till Läkemedelsrådet knyts sakkunniga inom läkemedelsområdet vilka tillsammans ska verka för en medicinskt ändamålsenlig, effektiv, säker och hälsoekonomisk användning av läkemedel inom öppen och sluten vård, tandvård samt inom den primärkommunala sjukvården. Till Läkemedelsrådets viktigare uppgifter hör att ta fram en skånegemensam baslista med rekommenderade läkemedel (Skånelistan), utgöra det medicinska expertorganet vid upphandling av läkemedel, följa förskrivningsmönster och kostnader samt utbilda och informera. Som expertorgan ska Läkemedelsrådet vara tillgängligt för och arbeta gentemot samtliga aktörer inom den skånska hälso- och sjukvården.

Läkemedelsrådet
Region Skåne
291 89  KRISTIANSTAD
Tel: 040-675 30 00
E-post: lakemedelsradet@skane.se

   
   
1) Lag om Läkemedelskommittéer (SFS 1996:1157)