Spektrofotometri

Mer om analysen: Spektrofotometri

MEDICINSK BAKGRUND
Gallpigment, huvudsakligen okonjugerat bilirubin förekommer normalt endast i mycket låg koncentration i amnionvätska. Vid de numera sällsynta fallen av erythroblastosis fetalis, oftast pga Rh-immunisering, läcker fosterblod över till modern och stimulerar till bildning av antikroppar mot fostrets erytrocyter med risk för hemolytisk anemi, fosterskada och fosterdöd. Spektrofotometri av amnionvätska görs vanligen vid misstanke på Rh-immunisering av modern, resultatet ger ett mått på risken för fosterpåverkan.
 
MÄTPRINCIP
Provets absorbans vid 450 nm utgör ett mått på koncentrationen gallpigment. En baslinje mellan absorbansen vid 365 nm och 550 nm drages, differensen mellan linjens värden vid
450 nm och uppmätt absorbans vid denna våglängd är proportionell mot koncentrationen gallpigment i provet.
 
LITTERATURREFERENS
Bowman och Pollock: Amniotic fluid spectrophotometry and early delivery in the management of erythroblastosis fetalis. Pediatrics 35 (1965) 815.
Queenan et al: Deviation in amniotic fluid optical densityat a wavelength of 450 nm in Rh-immunized pregnancies from 14 to 40 weeks gestation: A proposal for clincal management.
Am J Obstet Gynecol vol 168 nr 5. Zoner enl Queenan et al, Am J Obstet Gynecol May 1993.
 
INTERFERENS OCH FELKÄLLOR
Blodtillblandad och missfärgade amnionvätskor analyseras ej.
 
KÄLLA FÖR REFERENSVÄRDEN
Gravida kvinnor med normal graviditet.
 
SAMMANFATTANDE METODEGENSKAPER
Inga uppgifter för närvarande.
 
METODANSVARIG LÄKARE
Johan Malm
  • Sidan uppdaterad
    2011-01-13 av Kemi@skane.se
    Faktaägare: Johan Malm Johan.Malm@skane.se
  • Kontakta Region Skåne

    • Labmedicin Skåne, Entrégatan 5, 221 85 Lund
    • Om cookies