Hälso och sjukvårdslagen

Som patient är det du som har beslutanderätten när det gäller den vård som du vill ta emot. Du kan också tacka nej till vård. Många patienträttigheter är lagreglerade, till exempel i Hälso- och sjukvårdslagen och i Lagen om tystnadsplikt och sekretess. Om rättigheter som valfrihet och vårdgaranti beslutar Region Skåne, de är inte rättigheter i strikt juridisk mening.
 
I lag regleras bl a följande:
 • Din rätt att säga nej
 • Dina önskemål
 • Samarbete och information
 • Second opinion

Rätt att säga nej
Det är du som fattar beslut om om du vill ha vård eller inte. Förutsatt att du är i stånd att själv fatta beslut så måste vårdgivaren, till exempel läkaren, acceptera att du tackar nej till en viss behandling.

Men det finns tillfällen då du kanske inte får eller klarar av att ta det beslutet själv. Den som till exempel vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård och Lagen om rättspsykiatrisk vård har begränsade möjligheter att säga nej när det gäller den psykiatriska vården. Även den som vårdas enligt Smittskyddslagen har begränsade möjligheter att säga nej.
 
Egna förslag 
Du har rätt att komma med egna förslag. Vårdpersonal ska vara lyhörd för dina önskemål och respektera dina och dina anhörigas åsikter och erfarenheter. Men vårdpersonal får inte ge en behandling som går emot de kunskaper och erfarenheter som finns inom den medicinska vården.

Vårdpersonalen måste inte behandla om de inte anser det vara nödvändigt ur medicinsk synpunkt. En patient kan inte heller begära behandling som kostar mer än vad som kan anses vara medicinskt rimligt med hänsyn till  den aktuella sjukdomen.
 
Tillsammans med patienten
Vårdgivare och patient ska så långt möjligt planera vården tillsammans. Patienten har rätt till information om hälsotillstånd och om vilka behandlingar som kan bota eller lindra. Vårdgivaren är skyldiga att förklara för dig om och varför de anser en viss behandling nödvändig, vilka andra behandlingar som finns att tillgå och vilka följder ingen behandling alls får. Om det finns flera behandlingar som kan vara medicinskt motiverade och är vetenskapligt accepterade och prövade ska patientens val vara avgörande. Patienten har också rätt att få information om vart man kan vända sig för att få en viss behandling.
 
Second opinion
"Second opinion" innebär att en patient som står inför svåra medicinska ställningstaganden i vissa fall har rätt till ytterligare en medicinsk bedömning av en specialist.
 
I följande situationer är rätten till second opinion aktuell:
 • Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
 • Om du står inför valet att utsätta dig för särskilt riskfylla behandlingar
 • Om ditt val har särskilt stor betydelse för din framtida livskvalitet
Om vetenskap och beprövad erfarenhet inte kan ge en entydigt vägledning när det gäller vilken behandling som är bäst kan du också ha rätt till second opinion.
 • Sidan uppdaterad
  Faktaägare: Informationsavdelningen
 • Kontakta Region Skåne

  • Centralsjukhuset,
   291 85 KRISTIANSTAD
  • 044-309 10 00