Primärvården Skåne Sydväst

Primärvården Skåne Sydväst
Utfall (Mkr) 2005 2004 Förändr
jmf 2004
Intäkter sjukvård  622,1  561,7 10,8 %
Kostnader sjukvård -611,3 -547,8 11,6 %
Intäkter läkemedel ÖV  131,5  133,8  -1,7 %
Kostnader läkemedel ÖV -132,2 -131,8    0,3 %
Resultat    10,1    15,9  
       
Medarbetetare      
Antal 940 852  10,3 %
Resursanvändning 637 581   9,6 %
 

Verksamhet

Primärvården Skåne Sydväst har deltagit aktivt i många delprojekt och utvecklingsarbeten avseende närsjukvården och Skånsk Livskraft – vård och hälsa.
 
Ett projekt har startat som handlar om att ta fram närsjukvårdsplatser på Universitetssjukhuset MAS och särskilt arbetssätt kopplat till dem. Nästan 40 procent av de inlagda patienterna har kommit via direktinläggning.
 
Arbete har pågått med att förbättra vårdkedjor inom de stora sjukdomsgrupperna som exempelvis diabetes, demens och stroke.
 
Jourverksamheten har utökats dels genom helårseffekt för jourläkarcentralen i Trelleborg dels genom utökad verksamhet i Malmö.
 
Ökad tillgänglighet och kvalitet har kunnat erbjudas genom en utökad personalstab med bland annat psykologer, distriktssköterskor och läkare. Från och med september har en ny enhet med fyra läkare startats med huvudansvar för läkarkontakter inom korttidsboenden i Sydväst.
 
Under andra halvåret har primärvårdens FoUU-verksamhet övergått till Primärvården Skåne Sydväst.
 
Produktionen har ökat med 8 500 läkarbesök och 33 000 besök hos annan vårdgivare. Tillgängligheten i telefon har förbättrats men kan förbättras ytterligare innan helt acceptabla resultat är uppnådda.
 

Ekonomi

Resultatet visar ett överskott på 10,1 miljoner kronor. Överskottet kan till största delen, cirka 8 miljoner kronor, härledas från tilläggsbudgeten vars motsvarande kostnader ej gett helårseffekt för 2005. Den totala kostnaden exklusive läkemedelsförmånen ökade med 11,5 procent. Anledningen är ökade personalkostnader kopplade till utökning av personal i enlighet med ovan nämnda tilläggsanslag samt årets löneuppräkning. Kostnaderna för medicinsk service har under året ökat i högre takt än förväntat.
 

Personal

Antalet anställda har 2005 ökat med 88 personer och uppgår till 940 medarbetare varav 81 procent är heltidsanställda. Av medarbetarna är 86 procent kvinnor. Medelåldern bland medarbetarna steg jämfört med tidigare år från 46,9 till 47,2 år. Antalet sjukdagar per anställd har minskat under samma period från 25,6 till 22,4. Använd personalresurs uppgår till 637 årsarbetare vilket är 56 fler än 2004.
 • Sidan uppdaterad
  2006-05-05 av Per Wendel per.o.wendel@skane.se
  Faktaägare:
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies