Regionfastigheter

Förvaltningen Regionfastigheter har som uppdrag att ansvara för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter.

Regionfastigheter ska ha ett tydligt verksamhetsfokus och skapa goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Uppdraget innebär att ansvara för den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer i Region Skånes fastigheter.

Arbetet med behovsanalys och planering ska ske i nära samverkan med berörd verksamhet. Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Förvaltningen bildades den 1 oktober 2016 och leds av förvaltningschef Christer Holmgren.

Vår organisation

Stab
Ansvarar för att bistå förvaltningen gällande ett flertal områden, som verksamhetsutveckling, ledningssystem, internkontroll, kvalitets- och processarbete, interna revisioner, miljö, energi, säkerhet, upphandlingar och registratur, samt utgöra ett stöd för samtliga medarbetare inom dessa frågor. Dessutom ansvarar staben för den strategiska teknikutvecklingen inom fastighetsområdet samt innehar
beställarrollen gällande resurser och projekt som köps från Regionservice.

Ekonomi
Ansvarar för analys, budget, hyresmodell, investeringsprocess, redovisning, rapportering och uppföljning. Utvecklar ekonomifunktionen och skapa en ändamålsenlig struktur med en stark kontroll, med löpande uppföljning av produktions- och
verksamhetsmål samt gott stöd till verksamheten, ser vi till att resurserna hanteras effektivt och med ekonomi i balans.

Division Förvaltning
Ansvarar för fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och lokalförsörjning inklusive externa hyresavtal. Det omfattar ekonomisk-, teknisk- och juridiskförvaltning samt investeringar och fastighetsunderhåll. Det omfattar även energieffektiviseringar och miljöförbättrande åtgärder samt förvärv, byte och försäljning av fast egendom, tomträtter och hyresavtal.

Division Affärsutveckling
Ansvarar för mottagande av och sammanhållande av uppdrag från ägaren. Vi ansvarar för övergripande analyser och investeringsplanering, i nära samverkan med Hälso- och sjukvårdsstyrning, och övriga förvaltningar. Divisionen har kundansvar samt ett ansvar för exploatering, servitut och detaljplaner. Består av enheterna Lokalplanering, Utveckling och Verksamhetsprojektledning.

Division Byggprojekt
Utför byggprojekt på uppdrag av divisionerna Affärsutveckling och Förvaltning. Divisionen ansvarar från projektering till överlämning av fastighet men är delaktig från tidigt skede till driftsättning av verksamhet. Består av enheterna Byggproduktion Helsingborg- Malmö, Byggproduktion Kristianstad-Lund och Byggproduktion installationer.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Christer Holmgren
  • Christer Holmgren Fastighetsdirektör
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter