Forskningsnätverk och centrumbildningar

Forskningen i Region Skåne sker ofta i samarbete med andra, exempelvis via så kallade centrumbildningar tillsammans med medicinska fakulteten på Lunds universitet. De fungerar som mötesplatser och nätverk för forskare, näringslivet, sjukvård och universitet. 

AFC - Antidiabetic food center

Forskningscentret AFC arbetar för att motverka diabetes och hjärt- kärlsjukdomar genom innovativa livsmedelskoncept. Centret är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne och näringslivet. AFC etablerades 2007 och projektet sträcker sig 10 år framåt. 

AFC drivs bland annat med medel från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Den totala forskningsbudgeten för projektperioden uppgår till 210 miljoner kronor.

Antidiabetic food center

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) startades 2008 av Lunds universitet och Region Skåne. CPF fokuserar främst på primärvårdsfrågor gällande exempelvis hur levnadsförhållanden och livsstil påverkar den fysiska och psykiska hälsan.  

Centrum för primärvårdsforskning

RC Syd - Registercentrum Syd

RC Syd förvaltar ett antal kvalitetsregister för uppföljning av kvaliteten i vården och gör jämförelser. De ingår i ett nätverk av motsvarande regionala organisationer för övriga Sverige. RC Syd har lokaler på Skånes universitetssjukhus i Lund men verksamheten omfattar södra Sverige.

RC Syd

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder (tidigare FoU-centrum Skåne) är en stödorganisation för medicinsk forskning. Forum Söder erbjuder tjänster för kliniska studier och för annan typ av klinisk, epidemiologisk och vårdvetenskaplig forskning.
Forum Söder 

Metabolt centrum

Region Skåne driver tillsammans med medicinska fakulteten på Lunds universitet ett så kallat metabolt centrum för diabetesforskning. Centret rymmer forskning, utbildning och hälso- och sjukvård.

Utvecklingen inom centret ska spridas över hela regionen för att snabbt komma såväl personal som patienter till del. Även näringslivet har en aktiv del i Metabolt centrum.

Metaboltcentrum.se

Palliativt utvecklingscentrum 

Palliativt utvecklingscentrum bildades 2013 av Region Skåne och Lunds universitet. I uppdraget ingår, förutom forskning, bland annat utbildning av personal i den specialiserade palliativa vården. 

Palliativ utvecklingscentrum utför forskningsprojekt i samverkan med andra högskolor och universitet. Existentiell ensamhet hos patienter som närmar sig livet slut är ett exempel på forskningsprojekt som palliativt utvecklingscentrum bedriver.

Palliativt utvecklingscentrum

Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri

Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri, VKP, ska underlätta och förbättra den kliniska forskningen genom att samarbeta med universitet, högskolor och andra aktörer. Vi arbetar f��r att synliggöra den forskning som bedrivs för att stimulera fler, särskilt unga, att forska och öka intresset för att delta i forskningsstudier.

VKP (Lu.se)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter