Regionalt forskningsstöd

Region Skåne har ett särskilt anslag för landstingsfinansierad forskning i sin budget. Anslagen samfinansieras av Södra sjukvårdsregionen som innefattar Region Skåne, Halland och Kronoberg samt Landstinget Blekinge. 

Rutiner och tidpunkter

I maj ledigkungörs forskningsstödet. Stödet består av ett ettårigt doktorsanslag, som kan sökas årligen, och ett projektanslag som gäller i två år. De berörda förvaltningarna och privata vårdgivarna inom Södra sjukvårdsregionen informeras om ledigkungörelsen.  

Ansökan för 2017

Sista ansökningsdag för doktorandanslag för 2017 var 7 juni 2016.

Ansökningarna sker via webben. Har verksamheten fått forskningsstöd föregående tvåårsperiod ska även projektrapport bifogas för att ansökan ska godkännas. 

De olika stöden har vardera en särskild utsedd prioriteringsgrupp som gör en vetenskaplig bedömning av ansökningarna.  Denna bedömning ligger till grund för ett ekonomiskt  tilldelningsbelut.

Ansök via Södra sjukvårdsregionens ansökningssystem

Läs mer om vad som krävs för att du ska vara behörig att söka projekt- och doktorandanslag: 

Regionalt forskningsstöd för åren 2017 och 2018 avseende projektanslag

Regionalt forskningsstöd för 2017 avseende doktorandanslag

Bedömning och fördelning

Bedömningarna ska vara gjorda i början av oktober. Under oktober hålls ett prioriteringsmöte där fördelning av medel beslutas.

Den sökande får information om tilldelning via e-post så fort administrationen är klar.

Prioriteringsprinciper

Projekt poängsätts med hänsyn till fyra bedömningskriterier:

1. Frågeställning och vetenskaplig konkurrenskraft 0-7 poäng
2. Material och metoder 0-7 poäng
3. Genomförbarhet 0-7 poäng
4. Patientnytta (viktas 2,0) 0-14 poäng

Doktorandprojekt poängsätts med hänsyn till fyra bedömningskriterier:

1. Frågeställning och vetenskaplig konkurrenskraft 0-7 poäng
2. Material och metoder 0-7 poäng
3. Genomförbarhet 0-7 poäng
4. Patientnytta (viktas 2,0) 0-14 poäng

Parametrar 1-4 poängsätts från 0 till 7 och poängen i parameter 4 ges en högre vikt, 2,0. Detta innebär att bedömningen av projektets betydelse för sjukvården får en högre tyngd än övriga parametrar. 

Jäv

Jäv anses föreligga om en ledamot har haft forskningsarbete med en sökande någon gång under de senaste fem åren, eller innehar en chefsbefattning i förhållande till den sökande. Jäv kan även förekomma av andra orsaker, till exempel delikatessjäv eller släktskap.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter