ansikten på medarbetare

Medarbetare berättar

Träffa några av Region Skånes medarbetare och titta in på våra arbetsplatser.

 • Medicinsk sekreterare – Anders Willberg-Broström

  Medicinsk sekreterare: "Du följer patientens historia."

  Den medicinska sekreteraren jobbar med administration kring patienter och är ofta det första ansiktet patienten möter.

  En medicinsk sekreterare jobbar bland annat med journalhantering och gör journalanteckningar efter läkarens instruktioner, tar emot telefonsamtal och sitter i reception.

  Att arbeta som medicinsk sekreterare kräver servicekänsla, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och – inte minst viktigt – noggrannhet.

  Spindeln i nätet

  Den medicinska sekreteraren jobbar med administrationen kring patienterna och har ett varierat arbete med många olika uppgifter, ofta i rollen som spindeln i nätet.

  Utbildning och karriär

  Du kan bli medicinsk sekreterare genom att läsa på Komvux eller yrkeshögskola. Normalt är utbildning tre eller fyra terminer lång.

  Inom Region Skåne finns goda möjligheter för den som sedan vill vidareutveckla sig och arbeta med dokumentation och registrering av hälso- och sjukvård, IT, ekonomi, statistik, kvalitetsarbete, samordning och patientrelaterade arbetsuppgifter.

 • Röntgensjuksköterska – Elvira Sabic Zembo

  Röntgensjuksköterska: "Jag jobbar både med människor och teknik."

  En röntgensjuksköterska jobbar med omvårdnad, strålskydd och teknik – med patienten i centrum.

  En röntgensjuksköterska utför patientundersökningar och gör bedömningar som ligger till grund för diagnos och behandling. Undersökningarna sker med avancerade metoder och tekniker, bland annat konventionell röntgen, skiktröntgen, magnetkamera och ultraljud. Det är samtidigt viktigt att röntgensjuksköterskan får patienten att känna sig trygg. 

  Assisterar vid medicinska ingrepp

  Röntgensköterskan assisterar också läkaren inom "interventionell radiologi", medicinska ingrepp med hjälp av samtidig röntgen- eller ultraljudsundersökning. Det är spännande, patientnära och under stark utveckling.

  Teknikutveckling

  Inom Region Skåne kan du jobba som röntgensjuksköterskor på sjukhus, vårdcentraler och även med mobil röntgen i patienternas hem.

  Röntgensjuksköterskans roll är under ständig utveckling. Ny teknik skapar ständigt nya förutsättningar för röntgensjuksköterskan och patienterna.

  Utbildning och karriär

  Röntgensjuksköterskeprogrammet är tre år långt. Utbildningen finns på flera högskolor och universitet i landet.

  I Region Skåne finns stora möjligheter att specialisera sig inom specifika områden.

 • Strategisk inköpare – Lotta Ekwall-Möller

  Strategisk inköpare: "En av södra Sveriges största inköpsavdelningar."

  Den strategiska inköparen ser till att Region Skåne får ut så mycket som möjligt av skattemedlen.

  Region Skåne köper varje år varor och tjänster för cirka 14,5 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan halva vår budget.

  Den strategiska inköparen har stort intresse för affärer och är bra på att förhandla. Den ser till att Region Skånes verksamheter får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris.

  Arbetsuppgifterna innebär bland annat att upprätthålla och vidareutveckla affärsrelationer med uppdragsgivare, marknadens olika aktörer och övriga intressenter.

  Nya upphandlingsmetoder

  Region Skåne är en drivande utvecklingsaktör i Skåne och jobbar på flera sätt för att främja innovationer i Skåne. Med innovationsupphandlingar kan vi genom att vara beställare och uppdragsgivare av nya produkter och tjänster bidra till ett innovativt Skåne.

  Utbildning och karriär

  En strategisk inköpare har högskoleutbildning inom inköp, ekonomi eller juridik eller motsvarande kompetens.

 • Utvecklare inom kultur – Rosi Gerlach

  Utvecklare inom kultur: "Det handlar om yttrandefrihet."

  Region Skånes utvecklare inom kultur jobbar för att Skånes konst- och kulturliv är av hög kvalitet och tillgängligt för alla.

  Region Skåne har utvecklare inom bildkonst och form, teater, musik, kulturarv, litteratur, film och rörlig bild, bibliotek, folkbildning och dans.

  Utvecklaren har stora kunskaper inom sitt expertområde och följer konst- och kulturutvecklingen både i Skåne och i omvärlden och har stor kontakt med konst- och kulturlivet.

  Utvecklar skånskt kulturliv av hög kvalitet

  Utvecklarna jobbar strategiskt för att nå Region Skånes kulturpolitiska mål om ett konst- och kulturliv av hög kvalitet, med både spets och bredd, som är tillgängligt för alla.

  En stor del av arbetet är att göra professionella bedömningar och uppföljningar av till exempel verksamhetsbidrag, utvecklingsbidrag och bidrag till internationellt kultursamarbete.

  Utbildning och karriär

  En utvecklare inom kultur i Region Skåne har högskoleexamen i humanistiska eller konstnärliga ämnen och har ofta en lång arbetslivserfarenhet av olika typer av kulturadministration och projektledning.

 • BVC-sjuksköterska – Charlott Ingvarsson

  "En sån ynnest att få arbeta med barn"

  Charlott Ingvarsson, BVC.sjuksköterska

  Familjer eller ensamstående, busiga barn eller blyga barn  gemensamt för dem alla är att de möter en engagerad BVC-sjuksköterska som i sitt arbete visar såväl lyhördhet som respekt över allas olika behov.

  – Jag tycker det är en sån ynnest att få arbeta med barn, säger BVC-sjuksköterskan Charlott Ingvarsson.

  Charlott Ingvarsson har arbetat som BVC-sjuksköterska sedan 2010 på Örkelljunga vårdcentral. Hon jobbade som sjuksköterska i 20 år innan hon specialiserade sig till distriktssköterska och fick jobb på familje- och barnavårdscentralen (BVC) på Örkelljunga vårdcentral.

  Följer barnen genom uppväxten

  Till barnavårdscentralen kommer barn tills de är sex år gamla. Charlott Ingvarsson undersöker dem och säkerställer att de mår bra och växer som de ska. Hon jobbar med hälsa i förebyggande syfte och följer barnen genom dess uppväxt.

  – Jag vill ge föräldrar råg i ryggen så att de vågar vara föräldrar! Det finns så mycket åsikter och information överallt idag, säger Charlott Ingvarsson.

  Gör skillnad i människors vardag

  Att få dela tiden med familjerna, att få göra skillnad i människors vardag och att föräldrarna verkligen uppskattar att komma till barnavårdscentralen är något av det bästa med att vara BVC-sjuksköterska.

  – Det här arbetet ger så mycket tillbaka, det är det roligaste arbete jag kan tänka mig, säger Charlott Ingvarsson.

  Utbildning och karriär

  En BVC-sjuksköterska har specialiserat sig antingen som distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Vidareutbildningen är 2 – 3 terminer lång.

 • Distriktsläkare – Susanna Calling

  Distriktsläkare (specialist i allmänmedicin): "Man får höra väldigt många spännande livshistorier."

  Som distriktsläkare, specialist i allmänmedicin, är arbetsdagarna aldrig likadana. Patienterna är allt från glada, friska barn på BVC till människor i livets slutskede som behöver smärtlindring, och alla där emellan.

  Distriktsläkaren jobbar på vårdcentral och har det medicinska ansvaret för sina patienter. Arbetet är varierat och för med sig ständiga utmaningar.

  Lära känna patienten

  Som specialist i allmänmedicin har man breda kunskaper om de flesta problem som rör sjukdom och hälsa. Distriktsläkaren har dessutom förmånen att i många fall lära känna sina patienter. 

  Utbildning och karriär

  En distriktsläkare har gjort sin femåriga specialisttjänstgöring, ST, inom allmänmedicin på vårdcentral. Under ST utbildningen tjänstgör man även inom andra specialiteter såsom internmedicin, ortopedi, öron-näsa-hals, gynekologi, barnmedicin, psykiatri med mera.

  Inom Region Skåne arbetar de flesta sedan inom primärvården.

  En fördel med att arbeta inom Region Skånes primärvård är dess stora organisation som gör att det finns ett stort utbildningsutbud och god samverkan. Det pågår ett aktivt arbete för att förbättra samarbetet mellan primärvård, sjukhus och kommunal vård och omsorg.

 • Trafikutvecklare Skånetrafiken – Pia Eriksdotter

  Trafikutvecklare: "En av de stora bitarna är att skapa tidtabellen."

                      

  Trafikutvecklaren skapar och utvecklar kollektivtrafik. Inom Region Skåne jobbar trafikutvecklarna på förvaltningen Skånetrafiken.

  Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne och har drygt 250 000 dagliga kunder och cirka 300 anställda. All trafik är upphandlad och körs av privata trafikbolag.

  Trafikutvecklaren ansvarar för att skapa, driva, utveckla kollektivtrafik och har budget- och resultatansvar för trafikkostnaderna. Trafikutvecklaren jobbar i detalj och har ansvar för specifika linjer, bland annat skapar trafikutvecklaren tidtabeller.

  Arbetet bedrivs tillsammans med andra trafikutvecklare och affärutvecklare i ett arbetslag för ett visst geografiskt område.

  Bidra till fördubblat resande i Skåne

  Trafikutvecklaren arbetar för att Region Skånes och Skånetrafikens mål om en fördubbling av antalet resor i kollektivtrafiken till år 2020 ska bli verklighet. Framtidens kollektivtrafik kräver nya lösningar för att bli än mer attraktiv i Skåne med fler och nöjdare kunder.

  Utbildning och karriär

  Trafikutvecklare inom Skånetrafiken har i regel högskoleutbildning med inriktning på samhällsplanering, trafikplanering, teknik, fysisk planering eller logistik.

  Ett jobb på Skånetrafiken är ett jobb i en framtidsbransch med fokus på utveckling och ständiga förbättringar.

  Det finns goda möjligheter att växa internt på olika sätt, genom kompetensutveckling i sin nuvarande roll eller genom att gå vidare till exempelvis specialist- och chefstjänster.

 • Affärsutvecklare Skånetrafiken – Jonathan J Pershaf

  Affärsutvecklare kollektivtrafik: "Trafik efter resenärernas behov"

                      

  Affärsutvecklaren arbetar visionärt för att skapa nya sätt att resa. Inom Region Skåne jobbar affärsutvecklarna på förvaltningen Skånetrafiken.

  Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne och har drygt 250 000 dagliga kunder och cirka 300 anställda. All trafik är upphandlad och körs av privata trafikbolag.

  Affärsutvecklaren skapar nya sätt att resa, utvecklar nya tjänster för resenärerna och driver utvecklingsprojekt för framtidens kollektivtrafik. Affärsutvecklaren utvecklar nya trafikvisioner, leder och driver projekt, förbereder trafikavtal innan de lämnas över till trafikutvecklare.

  Affärsutvecklaren ingår i ett arbetslag för att utveckla trafiken inom ett specifikt geografiskt område.

  Bidra till fördubblat resande i Skåne

  Affärsutvecklaren arbetar för att Region Skånes och Skånetrafikens mål om en fördubbling av antalet resor i kollektivtrafiken till år 2020 blir verklighet. Framtidens kollektivtrafik kräver nya lösningar för att bli än mer attraktiv i Skåne med fler och nöjdare kunder.

  Utbildning och karriär

  Affärsutvecklare inom Skånetrafiken har i regel högskoleutbildning med inriktning på samhällsplanering, trafikplanering, teknik, fysisk planering eller logistik.

  Ett jobb på Skånetrafiken är ett jobb i en framtidsbransch med fokus på utveckling och ständiga förbättringar.

  Det finns goda möjligheter att växa internt på olika sätt, genom kompetensutveckling i sin nuvarande roll eller genom att gå vidare till exempelvis specialist- och chefstjänster.

 • Biomedicinsk analytiker – Jenny Taylor

  "Bakterier är spännande"

  Jenny Taylor, biomedicinsk analytiker

  Den biomedicinska analytikern jobbar med att analysera prover och utreda sjukdomars orsaker. Inom Region Skåne kan du jobba på sjukhuslaboratorier och vårdcentraler.

  Inom Region Skånes finns nästan 1000 biomedicinska analytiker. De flesta jobbar i laboratorium eller på de stora sjukhusen. Ett fåtal jobbar även på vårdcentraler i primärvården.

  Jenny Taylor arbetar i ett laboratorium i verksamheten Klinisk mikrobiologi och analyserar prover som skickas till henne från övriga sjukvården.

  – Bakterier är spännande och det finns mycket att lära sig, säger hon.

  Valet föll på ett tekniskt inriktat yrke

  Det var det laborativa som lockade henne och valet föll på ett yrke som är mer inriktat på teknik än omvårdnad i traditionell bemärkelse.

  Jenny Taylor har ingen direkt patientkontakt, vilket hon inte saknar. Hon menar att hon skulle ha haft svårt att inte engagera sig för mycket i patienterna.

  – Det är mycket enklare att hålla distansen och göra nytta här, förklarar hon.

  Utbildning och karriär

  Utbildningen till biomedicinsk analytiker är en högskoleutbildning som är tre år lång. 

  Om du vill vidareutbilda dig finns möjlighet för studier på magister-, master- och doktorsnivå. Du kan också vidareutbilda dig till cytodiagnostiker, en ettårig specialistutbildning för biomedicinska analytiker.

 • Projektledare Skånetrafiken – Samuel Sjödin

  "Varje projekt är som att starta ett företag"

  Samuel Sjödin, projektledare Skånetrafiken

  Samuel Sjödin är Skånetrafikens kugghjul när det ska byggas nya tågstationer.

  – Jag tror att det är i mötet med andra som man utvecklas. Här ställs jag inför många olika situationer och människor, säger Samuel Sjödin på avdelningen strategisk planering på Skånetrafiken.

  Han är projektledare inom infrastruktur med fokus på järnväg och jobbar för att tågstationerna blir bra för resenärerna. Flera olika pusselbitar behövs för att ge en bra tågresa till resenären.

  Samverkan för att hitta lösningar

  – Varje projekt är lite som att starta ett företag. I början är ett fåtal involverade och sedan kan flera hundra personer vara inkopplade i ett projekt. Jag har hela tiden kontakter med olika intressenter, främst kommunerna och Trafikverket. Det handlar om att få alla att mötas och samverka för att få bra lösningar för resenärerna.

  Skånetrafiken har ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne och har drygt 250 000 dagliga kunder och cirka 300 anställda. All trafik är upphandlad och körs av privata trafikbolag.

  Utbildning och karriär

  Projektledare på avdelningen strategisk planering har i regel högskoleutbildning som civilingenjör i väg- och vattenbyggnad, byggnadsingenjör eller motsvarande kompetens.

  Ett jobb på Skånetrafiken är ett jobb i en framtidsbransch med fokus på utveckling och ständiga förbättringar.

  Det finns goda möjligheter att växa internt på olika sätt, genom kompetensutveckling i sin nuvarande roll eller genom att gå vidare till exempelvis specialist- och chefstjänster.

 • Sjuksköterska - Maciej Zasacki

  "Tryggt och omväxlande, med tusen möjligheter".

   Maciej Zasacki

  Så beskriver sjuksköterskan Maciej Zasacki sitt yrke.

  Sjuksköterska av en slump

  Karriären började av en slump – Maciej Zasacki hade aldrig funderat över att bli sjuksköterska. Men när han extraknäckte som städare på psykiatrin på Sankt Lars i Lund parallellt med studier, kom han i kontakt med några manliga sjuksköterskor som Maciej som ung kille kunde identifiera sig med.

  – Det är ett fantastiskt yrke – du kommer aldrig att vara arbetslös och du kan välja att jobba var du vill, sa de till mig. Och med facit i hand hade de rätt.

  – Det är få yrken där du har så många dörrar du kan öppna, och vägar du kan välja – du kan svänga, ta en annan väg, du kan specialisera dig. 

  Under sina tio år som sjuksköterska har Maciej hunnit jobba på många olika platser, och är nu en del av Resursteamet på Skånes universitetssjukhus, där han trivs mycket bra.

  – Jag har ingen fast plats utan får gå runt på de olika avdelningarna – den variationen är fantastisk, och gör att man laddar batterierna varje gång.

  – På akuten vet man ju aldrig vad dagen kommer att ha med sig, och det tilltalar mig. Saker förändras snabbt, det är oförutsägbart och man får anpassa sig efter det som händer, säger Maciej Zasacki.

  – Sen är det ju tufft på akuten, med stort tryck samtidigt som det inte alltid finns platser på sjukhuset – det kan bli stopp och det får man ju hantera därefter.

  Tjänstledig för studier

  Just nu är Maciej Zasacki tjänstledig för att läsa en ny ettårig specialistutbildning inom akutsjukvård. Han vill ha en gedigen kunskapsbas i ryggen även inom akutsjukvården. 

  – Vi pratar mycket om det akuta omhändertagandet ur ett personcentrerat perspektiv, något som inte riktigt nått akutsjukvården. Det är viktigt att förändra arbetssätten, även om det inte är lätt med de utmaningar som akuten har med tidspress och patientflöden. 

  Specialistutbildningen innebär inte några förändringar i det praktiska arbetet han kan utföra som sjuksköterska, men Maciej Zasacki tycker att det är viktigt att hänga med i forskning och utveckling. Och möjligheten att vidareutbilda sig talar han varmt om:

  – För mig är tryggheten viktig – jag är 40 år och har barn och hus, och kan inte gå tillbaka till studentlivet. Men jag får utbildningen betald och behåller min anställning inom Resursteamet, vilket är väldigt bra, även om det är kämpigt  – jag läser heltid och jobbar nästan halvtid. 

  På sin nuvarande arbetsplats har Maciej Zasacki varit i tre år. Och han stormtrivs.

  – Det skrivs mycket negativt om vården, men jag tror inte någonsin att jag kommer att kunna ha det bättre än här. Resursteamets organisation som jag jobbar i är helt fantastisk. Jag har ett kanonjobb och har inga planer på att flytta på mig.

  Här kan du se vilka lediga sjuksköterskejobb som finns inom Region Skåne just nu

 • Sjuksköterska -Sandra Backman

   

  ”Jag har alltid en kompetent kollega att rådfråga. Tillsammans sätter vi patienten i centrum.”

  Sandra Backman, specialistsjuksköterska THIVA 

  Sandra Backman jobbar som specialistsjuksköterska på thoraxintensiven, THIVA, på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. Här ligger svårt sjuka patienter som ständigt är uppkopplade, och det är alltid personal närvarande i rummet.

  - Det gäller att vara väldigt uppmärksam på små förändringar hos patienterna. Det är snabba tempoväxlingar, en patient som verkar stabil kan plötsligt försämras. Ofta kan jag se att något är på gång att hända när patienten blir orolig, även om inte övervakningen visar något. Den kliniska blicken tränar man upp här, säger Sandra.

  Hon arbetade som undersköterska inom intensivvården i tio år innan hon vidareutbildade sig till sjuksköterska och så småningom specialiserade sig. Drivkraften är att få hjälpa människor i en väldigt utsatt situation.

  - Det går alltid att göra det bättre för patienten, även om läget är svårt. Våra patienter är ofta rädda och väldigt blottade. Genom att inte bara vårda utan också ta mig tid att verkligen lyssna och informera om vad som kommer hända så blir patienten tryggare. Där gör vi skillnad, genom att ta oss den extra tiden.

  Patienten i centrum

  På Sus arbetar man efter en modell med patientcentrerad vård, PCV.

  - För oss handlar det om att se personen bakom patienten, och att lägga upp dagen efter patientens önskemål. För våra patienter som oftast är sängbundna kan det handla om små saker, som att komma upp på sängkanten eller att inte ha ont. Då hjälps vi åt att sätta rimliga mål och jobba efter dem.

  På THIVA arbetar man som sjuksköterska i team kring varje patient, med undersköterska och läkare.

  - Eftersom jag själv varit undersköterska i många år vet jag hur viktigt det är att samarbeta. Jag har alltid en kompetent kollega att rådfråga. Tillsammans sätter vi patienten i centrum.

  Ett ständigt lärande

  För att hänga med i utvecklingen kring all teknik som krävs för den högspecialiserade vården på THIVA har personalen regelbundet studiedagar inlagda i schemat.

  - Det händer mycket inom vårt område, det kan handla om nya läkemedel eller ny forskning som vi måste känna till. Jag känner att det finns goda möjligheter att utvecklas och att ledningen är lyhörd för oss på golvet. Det är hög svårighetsgrad på det vi gör och det kräver ett ständigt lärande. Här utvecklas jag hela tiden, tillsammans med både patienterna och väldigt kompetenta kollegor.

  Här kan du se vilka lediga sjuksköterskejobb som finns inom Region Skåne just nu

 • Sjuksköterska - Kristoffer Bjurström

  "Jag har blivit väldigt trygg i min yrkesroll genom jobbet på akuten."

  Bild på Kristoffer Bjurström

  På akutmottagningen i Malmö är det högt tempo och stort patientflöde. För sjuksköterskan Kristoffer Bjurström är det som många skulle uppleva som en stressig vardag istället en stimulerande miljö som bjuder på mycket lärande.

  - Det passar nog inte alla att arbeta här. Man får inte ha för stort kontrollbehov och måste kunna lita på sina kollegor. Kan man det så är det en väldigt stimulerande och rolig arbetsmiljö. Jag lär mig nya saker hela tiden och har blivit väldigt trygg i min yrkesroll genom jobbet på akuten, säger Kristoffer.

  Han blev färdig sjuksköterska för fyra år sedan, och har arbetat tre av åren sedan sin examen på akutmottagningen i Malmö. Kristoffer valde att utbilda sig till sjuksköterska efter att ha jobbat som vårdbiträde inom hemtjänsten.

  - Jag blev imponerad av de sjuksköterskor som jag mötte där, av deras djupa kunskaper om mediciner och sjukdomar. Dessutom gillar jag att träffa och jobba med människor. Därför valde jag att själv utbilda mig till sjuksköterska.

  Just patientbemötandet är något som personalen på akutmottagningen ständigt arbetar med att förbättra. I en stressig arbetsmiljö där det ibland blir långa väntetider för patienterna är det viktigt att ha en bra dialog.

  - Vi har en etikgrupp som bland annat jobbar med den frågan. Ingen patient vill sitta här timme efter timme, och det är ju inte meningen heller. Vi jobbar på att utveckla verksamheten i alla kategorier, säger Kristoffer.

  Ett ständigt lärande

  Personalen på akutmottagningen får också många tillfällen att vidareutbilda sig, bland annat genom traumautbildningar och kurser i avancerad hjärt- lungräddning.

  - Vi utbildar varandra mycket också, berättar Kristoffer. De som är experter inom ett visst område håller i interna utbildningar. Man blir aldrig fullärd.

  På akutmottagningen arbetar man som sjuksköterska i team med undersköterska, läkare och sekreterare.

  - Jag tycker vi har ett unikt samarbete med läkarna här. De är alltid närvarande och lyssnar på oss på ett sätt jag inte upplevt på andra avdelningar jag jobbat på. Man kan alltid diskutera ett patientärende med dem.

  Teamarbetet märks tydligast när det kommer in svårt sjuka patienter.

  - Under ett larm med till exempel en stroke eller ett hjärtstopp fokuserar alla i teamet bara på just den patienten. Paradoxalt nog är det också i de svåra och intensiva situationerna som arbetet här är som roligast. Och när vi har gjort allt vi kan för en patient som varit väldigt dålig, då är jag stolt över min arbetsplats och det vi gör här.

  Här kan du se vilka lediga sjuksköterskejobb som finns inom Region Skåne just nu

 • Sjuksköterska - Ella Norlöv

  "Jag får ta eget ansvar och lär mig något nytt varje dag"

  Sjuksköterskan Ella Norlöv

  Till urolog/bröstavdelningen vid Helsingborgs lasarett kommer patienter med allt från urinvägsinfektioner till svårt sjuka cancerpatienter med prostata- och bröstcancer.

  För sjuksköterskan Ella Norlöv är det första arbetsplatsen efter att hon tog examen förra året.

  - Under min tid här har jag insett hur viktig omvårdnaden är för en god vård. Det fick jag inte riktigt en rättvisande bild av under utbildningen. Nu tycker jag att själva omvårdnaden är betydligt mer intressant än vad jag trodde att jag skulle tycka.

  Att bli sjuksköterska var inget självklart val för Ella, som först ville bli rättsläkare eller kirurg. När hon började på sjuksköterskeutbildningen var målet att bli operationssjuksköterska, men nu har hon fastnat för urologin.

  - Först tänkte jag "vill jag verkligen jobba med kiss?" Men att arbeta med urologi är så mycket mer komplext än bara urinvägarna och att kunna kissa, det påverkar ju hela kroppen och ens vardag. Vi gör också mycket operationer på den här avdelningen. Det är högt tempo och alltid mycket att göra – och jag får ta eget ansvar och lär mig något nytt varje dag.

  Det bästa med jobbet är kollegorna och mötet med patienterna

  - Många av mina patienter har levt ett långt liv. Att lyssna och komma dem nära är ett sätt att ge god omvårdnad som är viktigt för hela tillfrisknandet. En del av de mötena har gett mig en förändrad syn på livet, de kan vara sjukt chill de gamla gubbarna, skrattar Ella.

  På avdelningen förekommer också palliativ vård av patienter i livets slutskede.

  - För de patienterna är det förstås extra viktigt att ta sig tid och lyssna både på patienten och de anhöriga. Genom att skapa förtroende kan vi vara en länk mellan dem och läkarna och se till att de får svar på alla sina frågor.

  Som nyutexaminerad är det viktigt att få hjälp när det är mycket nytt att lära sig.

  - Det stödet har jag verkligen fått här. Vi är ett gott gäng på avdelningen, läkarna förklarar och visar gärna. Alla är hjälpsamma när jag behöver fråga något. Jag försöker vara med på allt och lär mig otroligt mycket.

  Snart ett år efter att hon blivit färdig sjuksköterska tycker Ella att hon har en helt annan syn på vad yrket innebär.

  På vissa sätt känns det som att jag var ett blankt papper med grundkunskaper efter utbildningen. Det är först när man börjar jobba som man verkligen förstår sambanden på djupet. Nu händer det till och med att en erfaren kollega kommer och frågar mig om hjälp – då blir jag stolt.

 • Barnmorska - Kristina Hansson

  "Varje förlossning är unik och speciell. Här finns inga vanliga dagar på jobbet"

  Barnmorskan Kristina Hansson

  Efter sex år som sjuksköterska ville Kristina Hansson fokusera på att jobba med friska människor. Lösningen blev att vidareutbilda sig till barnmorska.

  - Här hjälper vi till största delen friska kvinnor som föder friska barn. Det är ju en väldigt speciell och personlig situation som vi möter familjen i, med mycket känslor inblandade. Vi fokuserar mycket på kvinnan och det naturliga förloppet i födandet, ibland måste man få låta det ta tid och då väntar vi med interventioner om vi inte måste.

  På sjukhuset i Ystad ligger BB och förlossningen på samma avdelning, och de flesta i personalen arbetar på båda ställen. Det ger en kontinuitet för både personal och patienter. Personalen erbjuds kurser i till exempel akupunktur, amning och handledarskap.

  - Det ger oss en bredd i vår kompetens, att vi både är med och förlöser och jobbar på BB. Att varva lugna stunder och mer akuta situationer gör att man ständigt utvecklas. Det känns bra att vi oftast har tid att följa en kvinna i aktivt förlossningsarbete hela vägen.

  Utöver BB och förlossning finns det också en liten neonatalavdelning

  - Att vi har kunskapen att ta hand även om barn som behöver lite extra hjälp i starten ger oss ytterligare bredd. Vi har inte lika många förlossningar som på andar kliniker, men vi har god kvalitet i det vi gör, berättar Kristina.

  Stort fokus på det patientnära arbetet

  Hon uppskattar också att arbetet inte innebär så mycket dokumentation som när hon var sjuksköterska, utan att fokus ligger på att jobba praktiskt tillsammans med familjen inne på förlossningsrummet.

  - Det är parets förlossning, vi ska vara med och stötta och vägleda. Vi sätter mål efter vägen och har en plan framåt. Framför allt är det viktigt att ha med sig paret i hur man handlägger, bedömer och planerar om förloppet blir väldigt utdraget och segt och vi måste göra någonting som de inte tänkt sig.

  Det är när föräldrarna har fått en bra förlossningsupplevelse som Kristina tycker att hon har gjort skillnad i sitt arbete.

  - Vi får vara med och dela en fantastisk upplevelse med familjen. Efter varje förlossning känner man bara "wow, vilket jobb jag har!"

 • Distriktssköterska Barbro Edin

  "Jag har haft världens roligaste jobb!"

  Distriktssköterska Barbro Edin

  Barbro Edin är pensionerad distriktssköterska. Men trots pensionen har hon inte helt släppt yrkeslivet. Förra sommaren vikarierade Barbro som BVC-sköterska på Vårdcentralen Bokskogen. 

  - Jag har haft världens roligaste jobb! Jag har alltid älskat att jobba med bebisar och barn och med föräldrarna, så det var inte ett svårt val. Dessutom är det roligt att gå in och veta att man underlättar för den ordinarie personalen. Jag minns ju hur kämpigt det var att få ihop schemat på somrarna så att alla kunde ta semester. 

  Barbro Edin blev färdig sjuksköterska 1969. Under sin karriär har hon hunnit arbeta med både barn och äldre och vidareutbilda sig inom bland annat öppen hälso- och sjukvård samt medicin, kirurgi och spädbarnspsykiatri, en utbildning som hon fick gå genom Region Skåne. 

  De sista 18 åren innan pensionen var Barbro distriktssköterska i Vellinge, där hon hjälpt många barn och familjer på BVC. 

  - Ungar är ju så härliga, och som BVC-sköterska får man fin kontakt med hela familjen. Det är inte lätt att vara nybliven förälder. Det är min uppgift att skapa en trygg situation där föräldrarna kan ställa vilka frågor som helst utan att komma med pekpinnar. Jag brukar säga att en bra BVC-sköterska sparar många besök på akuten. 

  Precis innan hon gick i pension blev Barbro utnämnd till Månadens BVC-sköterska av tidningen Vi föräldrar. 

  - Jag blev nominerad av föräldrarna och det kändes förstås extra bra. Jag är stolt över att ha kunnat stötta så många i sin föräldraroll, och ha fått se barnen och föräldrarna utvecklas tillsammans. Jag har förstås också fått vara med och stötta familjer i mycket jobbiga situationer, som när ett barn varit allvarligt sjukt. Men det är också en gåva, att få vara den som stöttar när det är svårt. 

  Allt som växer behöver omvårdnad 

  Som pensionär har Barbro kunnat fördjupa ett intresse som löpt parallellt med omvårdnaden genom hela livet, nämligen växter och odling. 

  - Som barn ville jag bli trädgårdsmästare, men det var inte så vanligt på den tiden för en flicka. Men att få ta hand om barn har varit lite samma sak som att pyssla med växter. Både barn och växter behöver någon som ser deras behov - en växt som ser törstig ut behöver vatten och ett barn som inte ser glatt ut behöver bli sett och ompysslat. Allt som växer behöver omvårdnad, omsorg och lite näring.

  Här kan du se vilka lediga sjuksköterskejobb som finns inom Region Skåne just nu

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter