Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Se föreskrifter, och instruktion riktlinjer under Styrande dokument

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2016-08-31 till 5,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,2 miljarder kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 3,2 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,1 år inklusive swapportföljen.

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 2,1 miljarder kronor 2016-08-31 och hade ett negativt marknadsvärde om 191 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. Vid årsskiftet fanns ett nominellt säkringsvärde om 1 240 miljoner kronor och ett positivt marknadsvärde om 7 miljoner kronor.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat fanns 21 procent av derivaten hos AA ratade motparter (S&P) medan 79 procent utgjordes av A ratade motparter. På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2016-08-31.

Finansieringsrisk

Under 2016 har Region Skåne låneförfall på 0,3 miljarder kronor och ett lånebehov inkl. förfallande lån om 1,4 miljarder kronor. För att möta ev. finansieringssvårigheter håller Region Skåne en likviditetsreserv om cirka 1 miljard kronor och har därutöver lånelöften om totalt 3,5 miljarder kronor.

Riskhantering per 2016-08-31:

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,3 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 38,7%
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 22,3%
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter