Budget 2016

Regionfullmäktige tog den 27 oktober beslut om budget och verksamhetsplan för 2016.

Budget och verksamhetsplan 2016 i korthet

  • Hälso- och sjukvården i Skåne får totalt 30,7 miljarder kronor 2016 vilket är 1 895 miljoner kronor mer än under 2015. Av detta öronmärks cirka 470 miljoner kronor för en särskild satsning på bättre tillgänglighet i vården.

  • Den nya tekniken möjliggör enklare och individanpassade lösningar som exempelvis att kunna boka vårdbesök via webben (e-hälsa) och digital självincheckning för patienter.

  • Vårdskador som infektioner, trycksår och fallskador orsakar framförallt mänskligt lidande men också onödiga kostnader för vården. Ett strategiskt och långsiktigt förbättringsarbete för ökad patientsäkerhet ska därför påbörjas i Region Skånes vårdverksamheter.

  • Inom hälso- och sjukvården ska för övrigt särskilt fokus läggas på bland annat utveckling av akutsjukvården, kvinnosjukvård, vården av äldre och den psykiatriska vården för såväl vuxna som barn och unga.

  • Möjligheterna att resa kollektivt med Skånetrafiken ska öka och förenklas bland annat genom en översyn av taxesystem och betalsystem. Ett trafikförsörjningsprogram ska fastställas i december.

  • Tillgången på kultur, med bredd och spets, ska erbjudas skåningarna i högre grad genom möjligheterna med IT och digitalisering.

  • Med ett miljöstrategiskt arbete och minskat användande av miljö- och hälsofarliga ämnen ska Region Skåne bidra till en giftfri miljö. Region Skånes upphandlingar är ett viktigt verktyg för att påverka samhällsutvecklingen positivt både utifrån social- och miljömässig hänsyn.

  • Medarbetarna är Region Skånes viktigaste resurs och genom att vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare säkras nuvarande och framtida kompetensförsörjning i verksamheterna. Trygga anställningar och möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar är viktiga delar i det personalstrategiska arbetet.

Se hela budgeten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter