GIS och planeringsunderlag

Planeringsunderlag består av både geografiska och statistiska data.
Underlagen ger stora datamängder som ska dokumenteras, underhållas och göras tillgängliga för så många användare som möjligt. 

Befolkningsprognoser och bedömningar

Enheten för samhällsanalys, Regional utveckling i Region Skåne har övertagit ansvaret från länsstyrelsen för bland annat bedömningar av den ekonomiska utvecklingen och prognoser över sysselsättning och befolkning (demografi) i Skåne. I samarbete med enheten för näringslivsutveckling, Region Skåne och kommunerna i länet analyseras resultaten regelbundet för att ställa prognoser på den demografiska utvecklingen.
 
Andra uppgifter för enheten samhällsanalys är att praktiskt stödja projekt, bredda användningen av GIS-teknik och underlagsdata samt att driva och utveckla metoder för användning av GIS inom samhällsplanering.

 

Utveckling av databaser

I samarbete med några av länets kommuner och Statistiska Centralbyrån (SCB) har ett nytt system för en regional statistikdatabas utvecklats. Genom denna databas ökar flexibiliteten och nyttan av statistiken för användarna. Under år 2000 togs det fram geografiska kartdatabaser och registerdata om fastigheter utifrån förvaltningarnas behov. Andra arbetsområden inom enheten är aktuell kartdata över vägnätet och kartdata, dit  adressuppgifter samt uppdatering av fastighetsdata kan kopplas.  
 

Lagra datamaterial

Geometrin (punkt, linje eller yta) i det datamaterial man använder lagras i ett speciellt format. Den information man vill knyta till geometrin, t.ex. befolkningsuppgifter i en punkt, kan lagras som tabelluppgifter i t ex Excel. 
 

Bearbeta datamaterial

Materialet kan behöva bearbetas innan man kan använda det. Man kan t ex behöva transformera om det så att koordinatsystemet överensstämmer men underlagskartans koordinatsystem. 
 

Analysera datamaterial

Det som skiljer GIS från traditionella kartprogram är att det omfattar ett instrument för att analysera data, optimera verksamheter, göra riskanalyser, och testa olika scenarion. Exempelvis kan:
 • den kortaste vägen mellan två punkter hittas på en vägkarta
 • den potentiella kundkretsen för en planerad butik kartläggas på en befolkningskarta
 • antalet potentiella kunder som bor inom t ex 5 minuters körsträcka från en butik beräknas
 • den optimala dragningen av en ny väg hittas genom att kombinera kartor innehållande fastighetsinformation, markbeskaffenhet, lutning etc
 • miljöeffekter av ett tänkt utsläpp modelleras med hjälp av bl.a. klimatdata och jordartsdata.

Presentera datamaterial

Genom att knyta tabelldatan till ett föremål på kartan kan vi illustrativt presentera olika egenskaper.
 • Tabelldatan kan presenteras som symboler på kartan. T ex kan olika verksamheter inom en organisation illustreras på detta sätt.
 • Beroende på tabellvärdet kan symbolen få ett visst utseende och/eller en viss storlek. T ex kan verksamheternas omsättning styra storleken på symbolerna.
 • Mer komplicerad information, t ex vinstutvecklingen inom olika verksamheter, kan illustreras genom att olika typer av diagram läggs ut på kartan.

Länka ihop databasinformation

I ett geografiskt informationssystem kan också information om geografiska
objekt länkas från en databas till information om samma objekt i en annan databas. Således kan informationen från en databas länkas till ett annat verksamhetsområde. Detta underlättar arbetet med att hålla databaser hanterbara och uppdaterade.

Geografiska informationssystem

Geografiska informationssystem, GIS - ett verktyg för att

 • samla in
 • lagra
 • bearbeta
 • analysera
 • presentera geografisk data
GIS-data kan köpas från en dataproducent i olika former. Antingen som digitaliserade punkter, linjer och ytor, eller som punktdata i en tabell med oordinatinformation (X- och Y-värden). Ytterligare ett annat alternativ är att själv digitalisera in materialet direkt på skärmen eller via digitaliseringsbord.

Kontakter

Daniel Nilsson
GIS-utvecklare, analytiker
daniel.nilsson@skane.se
040-675 32 59
 
Lova Wigvall 
analytiker
lova.wigvall@skane.se
040-675 32 58
 • Sidan uppdaterad
  2011-05-17 av Kiki Ann Mauritzson kikiann.mauritzson@skane.se
  Faktaägare: Anna Bjärenlöv
 • Kontakta Region Skåne

  • Postadress: Region Skåne
   291 89 Kristianstad
   Besöksadress: Västra Storgatan 12, Kristianstad
  • Telefon: 044 - 309 30 00
  • Om cookies