Skiss framtidens sjukhusområde i Lund

Lunds sjukhusområde

Lunds sjukhusområde fortsätter att utveckla en modern hälso- och sjukvård med ökad fysisk standard. Vår ambition är att erbjuda patienter och medarbetare läkande vårdmiljöer, modellerbara lokaler och fastigheter som svarar upp till önskad vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö.

En ökad efterfrågan på specialistkompetens och en alltmer avancerad medicinsk teknik och utrustning kräver nya typer av lokaler. På sjukhusområdet i Lund ser vi över hur vi bäst möter dessa krav. Vi vill också skapa utrymme för grönområden som naturliga livskraftiga inslag i sjukhusområdet.

Traumacentrum och traumaenhet

Ett traumacentrum för södra Sverige och som erbjuder ett fullständigt traumaomhänder­tagande ska placeras på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund. Både i Lund och Malmö ska det finnas traumaenheter för akutomhändertagande av patienter dygnet runt.

Sus i Lund uppfyller merparten av de krav som ställs på ett traumacentrum. Lund erbjuder, förutom de krav som ställs på en traumaenhet, även södra Sveriges enda neurokirurgiska verksamhet och här finns även thoraxkirurgisk och barnkirurgisk verksamhet, samt helikopterplatta.

Som ett led i utvecklingen kommer vi utreda förutsättningar för den verksamhetsnära fysiska utformningen av ett traumacentrum och traumaenhet på sjukhusområdet.

Labmedicin

För att effektivisera och samutnyttja både kompetent personal och kostsam teknik koncentrerar vi all icke-akut mikrolabmedicinsk verksamhet i regionen till Lunds sjukhusområde. Den akuta verksamheten integreras på respektive sjukhusområde i regionen.

Redan idag erbjuder vi nya och verksamhetsanpassade lokaler, bland annat för biomedicin och centraliseringen av obduktioner och riskobduktion.

Vi undersöker dessutom förutsättningarna för moderna, verksamhetsnära miljöer för klinisk patologi och klinisk genetik. Parallellt pågår utredningar för att bygga ett helt nytt labmedicinskt centrum i Lund.

Nytt reservkraftverk

Eftersom den befintliga reservkraftanläggningen har en begränsad livstid förbereder vi för ett nytt reservkraftverk. Detta för att långsiktigt säkra att sjukhuset kan bedriva sin verksamhet oavsett yttre störningar i kraftnäten.

Arbetet med det nya reservkraftverket har startat och anläggningen beräknas vara klar för drift 2017.

Vårdlokaler

Även om man helst vill ta ett helhetsgrepp om sjukhusområdet, finns det en del lokaler som behöver åtgärder redan nu. Detta gäller nuklearmedicin, ögonsjukvård och öron-näsa-halssjukdomar där ombyggnader pågår. 

Vi blickar framåt

En del byggnader på sjukhusområdet i Lund är från 1960- och 1970-talen, andra är ännu äldre och de kommer inte att hålla för framtida krav. Därför inventerar vi nu hela sjukhusområdet, för att sedan kunna fatta beslut om hur vi går vidare.

Vi ser över vilka behov vården och sjukhusområdet kommer att ha i framtiden, och vilka byggnader som behöver moderniseras för att vara väl förberedda för framtidens krav.

Vi tittar bland annat på hur den tekniktunga vården ska se ut, servicecentral, infrastruktur och kulvertsystem, digitalisering och medicinteknisk utrustning, förutsättningar för utbildning och forskning, samordning med trafik och eventuell spårväg, och hur sjukhusområdet ska integreras mer med den omkringliggande staden. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter