Skiss över sjukhusbyggnad i Ängelholm.

Ängelholms sjukhusområde

Det nya sjukhusområdet i Ängelholm, Hälsostaden Ängelholm, håller på att ta form. Nya vårdbyggnader och ombyggnation av de redan befintliga pågår för fullt och planeras stå klart 2018. Fokus ligger på att skapa ett öppnare, effektivare och mer tillgängligt sjukhusområde.

Ängelholms sjukhusområde är idag uppdelat i två områden - norr och söder. Järnvägen går som en skiljelinje mellan områdena. Syftet med ombyggnationen är att koncentrera all verksamhet till det norra området och därmed avveckla verksamheten på det södra området. 

Målet är att skapa närhet, samordning och bättre logistik mellan sjukhusverksamheterna. Miljön ska bidra till att öka kvaliteten för patienter, besökare och personal. 

Detta händer på Ängelholms sjukhusområde:

  • Under 2015 uppfördes en teknisk driftsbyggnad på området. Byggnaden är en förutsättning för vårddriften och en ökad patientsäkerhet. 
  • En ombyggnation i den befintliga behandlingsbyggnaden pågår. Byggnaden ska moderniseras, bli ljusare och utvecklas miljö- och energimässigt. Renoveringen pågår i fem etapper och planeras vara klar 2017. 
  • En helt ny 14 000 kvadratmeter stor vårdbyggnad kommer att byggas och enligt planerna vara färdig våren 2018. Byggnaden kommer bland annat att rymma en stor del av verksamheterna som avvecklats i det södra området. 
  • Den nya vårdbyggnaden som ska vara klar 2018 kommer att ha sin entré mot ett stråk med en ny gång- och cykelbro över Rönne å. Stråket kan därmed fungera som en länk mellan sjukhusområdet och Ängelholms stadskärna. 
  • På området byggs även ett nytt badhus som kommer stå klart under 2016. Fastighetsbolaget Kunskapsporten har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att bygga och sedan driva badhuset. 

Se filmen om Hälsostaden Ängelholms utveckling

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter