Så bygger vi Sveriges största passiv- och plusenergihus

Rättpsykiatriskt centrum, RPC i Trelleborg, är ett så kallat passiv- och plusenergihus. Det innebär att byggnaden är mycket energieffektiv.

Hela energibehovet täcks av lokalt producerad energi från grundvatten, ett eget vindkraftverk, solceller och solfångare. Dessutom uppstår ett överskott om två kilowattimmar per kvadratmeter och år, därmed uppnår RPC kraven för plusenergihus. Denna extra energi kommer verksamheten tillgodo i deras elanvändning.

I dag finns cirka 2000 passivhusenheter i vårt land och en handfull plusenergihus.

Passivhusteknik – tre faktorer

Den nya byggnaden görs energieffektiv med passivhusteknik genom att:

  • klimatskärmen såsom golv, yttervägg, tak och fönster görs högisolerade. I princip kommer tjockleken på isoleringar att vara dubblerade i jämförelse med konventionell teknik.
  • Byggnadens lufttäthet kommer att vara god så att ingen luft "silar" in och ut ur klimatskärmen så att värme förloras.
  • Ventilationsluftens energiinnehåll kommer att värmeåtervinnas med över 80 procent.

Dessa tre faktorer leder till att energianvändningen sjunker och effektiviseras avsevärt.

Byggnaden är också försedd med andra energieffektiva tekniker såsom energisnåla vitvaror, energieffektiva fläktar och pumpar, LED-belysning etc.

Sol och vind kompletterande energikällor

Tillsammans ger den effektiva energianvändningen och den förnybara energin, som täcker hela energibehovet för driften av fastigheten, en besparing på 1,3 miljoner kronor årligen.

Den egenproducerade energin på fastigheten består av geotermi, sol och vindkraft. Solfångarna på taket, med en yta på 130 kvadratmeter, levererar värme och täcker varmvattenbehovet under sommarhalvåret (från mars till september). RPC värms upp med geotermi.

På taket finnas solceller med en yta på cirka 1300  kvadratmeter. Dessa ger elektricitet och förser byggnadens fläktar och pumpar med el.

Fastighetens vindkraftverk, med en effekt på drygt 25 kilowatt, ger el både till drift och till verksamhet. Sol- och vindenergikällorna i kombination med byggnadens passivhusteknik gör RPC-byggnaden unik i Sverige.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter