Forskningsgrupp samtalar runt ett bord

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning.

Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag för bättre hälsa och välbefinnande hos den befolkning som primärvården har som uppgift att tjäna.

CPFs forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet:

  • Hjärtkärlsjukdomar; levnadsvanor, migration, arv och miljö
  • Psykisk ohälsa; samspelet mellan arv, hemmiljö och bostadsområde
  • Migrationens och bostadsområdets betydelse för kvinnors och barns hälsa
  • Epidemiologisk forskning kring de stora folksjukdomarna
  • Mindfulness och medkänsla
  • Läkemedel och äldre
  • Cancer, biomarkörer och diagnostik

Välkommen den 6 oktober – Framtidens primärvård

Den vetenskapliga allmänmedicinen och forskningen i primärvården blomstrar och lockar till sig nya läkare och annan personal som vill forska. Primärvården står samtidigt i en brytpunkt med stora pensionsavgångar och omflyttning av personal. Vi kommer att belysa båda dessa sidor av samma mynt den 6 oktober i Malmö i CRC Aula.

Målgruppen är personalen på vårdcentralerna, patientföreningarna och allmänheten.

Medverkande är bland andra Göran Stiernstedt, statlig utredare och läkare, docent; Anna-Lena Hogerud (s), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden; Magne Nylenna, professor i socialmedicin vid Oslo universitet och direktör för Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjensten, den norska motsvarigheten till SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering). Han beskriver erfarenheterna av det norske fastlegesystemet och deltar i den avslutande paneldiskussionen.

Läs mer, ladda ner programmet och anmäl dig!

Mindfulness: Forsknings- och kunskapsplattform 

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC) är en ny forsknings- och kunskapsplattform för Skånes primärvård som analyserar effekterna av mindfulness och medkänsla på den psykiska, kroppsliga och sociala hälsan.

Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC)

Forsknings- och utbildningstöd

Tillsammans med ST-forum och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne erbjuder CPF forsknings- och utbildningsstöd. CPF arrangerar prova-på-forskning för primärvårdspersonal och möjlighet för ST-läkare att testa sina projektidéer.

Se vad mer vi erbjuder ST-läkare

Allmänmedicinska Kunskapscentrum

Inom CPF finns också Allmänmedicinska Kunskapscentrum, AKC. Det är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor. Vid varje AKC finns en disputerad, kliniskt verksam forskningscoach, en AKC-koordinator, som handleder vårdcentralens personal i vetenskapliga studier och projekt.

AKC arrangerar grupphandledningar och seminarier

Molekylärmedicinska laboratoriet

CPF driver sedan 2011 ett experimentellt laboratorium för att studera de molekylära och fysiologiska mekanismer som ur ett genetiskt-, epigenetiskt-, och miljöperspektiv påverkar sjukdomar som behandlas inom primärvården.

Molekylärmedicinska laboratoriet

Fakta om hur CPF och KCP är organiserade

I dessa två dokument förklarar vi hur vår plattform ser ut:

Film om CPF på flera språk

En presentationsfilm om CPF finns med tal och text på ett antal olika språk:

Se film om CPF

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter