Så styrs utvecklingsarbetet

Region Skånes utvecklingsarbete är reglerat i lag. Region Skåne ska leda och samordna utvecklingsarbetet och företräda Skånes intressen.

Region Skåne ska enligt lag:

  • ta fram en regional utvecklingsstrategi där de samlade målen för Skånes utveckling beskrivs, samt följa upp den. Regionfullmäktige beslutar om utvecklingsstrategins innehåll.
  • upprätta en regional infrastrukturplan för statliga bil-, buss- och cykelvägar i Skåne.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ansvarar för att ta fram den regionala utvecklingsstrategin, vilken sedan regionfullmäktige beslutar om.

Regionala utvecklingsnämnden

Den regionala utvecklingsnämnden planerar och besluter om Region Skånes tillväxt- och utvecklingsarbete utifrån den regionala utvecklingsstrategin.

Samarbete med flera aktörer

Region Skåne ska leda och samordna arbetet för att nå utvecklingsmålen och företräda Skånes intressen. Enligt lag ska detta ske i samarbete med länets kommuner, länsstyrelsen, statliga myndigheter, organisationer och näringsliv.

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska ta hänsyn till den regionala utvecklingsstrategin.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter