Så styrs kollektivtrafiken

Region Skåne beslutar om ett trafikförsörjningsprogram som beskriver mål och utveckling för kollektivtrafiken. 

Region Skåne ansvarar för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken i Skåne. Vi har två roller, dels som "beställare" av samhällsfinansierad kollektivtrafik, och dels som utförare av den via förvaltningen Skånetrafiken.

Beställare av kollektivtrafik

I varje län ska en regional kollektivtrafikmyndighet finnas. I Skåne är Region Skåne regional kollektivtrafikmyndighet och kan som enda instans besluta om var och hur samhällsfinansierad trafik ska bedrivas i länet. I vår myndighetsroll är vi "beställare" av samhällsfinansierad kollektivtrafik.

Trafikförsörjningsprogram

Region Skåne beslutar om ett trafikförsörjningsprogram. Här beskrivs målen för kollektivtrafiken i Skåne och hur den ska utvecklas. Trafikförsörjningsprogrammet är tillsammans med budgeten det viktigaste styrdokumentet för den regionala kollektivtrafiken.

Beslut om trafikförsörjningsprogram och budget tas i regionfullmäktige. Fullmäktige tar också beslut i viktiga frågor, exempelvis för biljettpriser och vid inköp av nya tåg.

Regionfullmäktige

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016

Allmän trafikplikt

Som regional kollektivtrafikmyndighet kan Region Skåne besluta om allmän trafikplikt. Beslutet innebär att samhällsfinansierad kollektivtrafik ska finnas där trafik behövs. Beslutet om trafikplikt måste ha täckning i trafikförsörjningsprogrammet.

Om det finns intresse från privata företag att bedriva trafiken på kommersiella grunder kan Region Skåne avstå från beslut om allmän trafikplikt.

Beslut om allmän trafikplikt tas i den regionala utvecklingsnämnden. Nämnden har också ansvar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet i samråd med de skånska kommunerna.
Regionala utvecklingsnämnden

Utförare av kollektivtrafik

Region Skåne har rollen som utförare av samhällsfinansierad kollektivtrafik i Skåne.

Skånetrafiken

Skånetrafiken är den förvaltning inom Region Skåne som utför kollektivtrafiken. All trafik körs av privata trafikbolag som har upphandlats på en öppen marknad.

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för och leder Skånetrafikens arbete med planering, upphandling, marknadsföring och information. Nämnden har i uppdrag att utföra den regionala tillväxtnämndens beslut om allmän trafikplikt och på så sätt verkställa trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafiknämnden har också ansvar att samarbeta med privata trafikföretag som driver kommersiell kollektivtrafik i Skåne.
Kollektivtrafiknämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter