Vi bygger för bättre vård - se vad som händer i Malmö.

Malmö sjukhusområde

Med moderniseringen av sjukhusområdet skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. På Malmö sjukhusområde förbereder vi just nu för en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett utbyggt kulvertsystem.

Detta händer på sjukhusområdet: 

99 Sjukhusbussen

Sedan början av april går det en buss på området, som ska underlätta för såväl patienter, personal och besökare under ombyggnaden. Bussen är kostnadsfri för alla resenärer.

Hållplatser och mer information på Skanetrafiken.se 

Ny vårdbyggnad

På sjukhusområdet ska vi bygga en ny vårdbyggnad på båda sidor om Inga Marie Nilssons gata. Byggnaden ska inrymma moderna vårdrum, operationssalar, mottagningar och intensivvårdsrum. För att höja vårdkvaliteten och samtidigt uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Förberedelser för uppförandet av den norra delen av vårdbyggnaden pågår och under våren 2017 inleds rivning av byggnader på den södra sidan av Inga Marie Nilssons gata för att bereda plats för den södra delen av byggnaden.

Ny servicebyggnad och utbyggt kulvertsystem

I den sydöstra delen av Malmö sjukhusområde, mellan Inga Marie Nilssons gata och Jan Waldenströms gata ska en ny servicebyggnad byggas med start under 2017. Det förberedande arbetet inleds med rivning av de byggnader som idag finns på platsen. Servicebyggnaden ska samla och effektivisera logistik och service på sjukhusområdet.

För att modernisera och skapa effektiva flöden inom sjukhusområdet bygger vi ut kulvertsystemet. Kulvertarna knyter samman de befintliga och de nya vårdbyggnaderna med den nya servicebyggnaden.

Miljömätningar

Kontinuerliga mätningar av luft, ljud och vibrationer utförs på Malmö sjukhusområde. Vi vidtar omedelbart åtgärder om vi får indikationer på överskridna gränsvärden.

Nytt parkområde

Strax öster om den nya vårdbyggnaden planerar vi ett nytt parkområde, ett läkande grönt rum mitt på området. Målet är att sjukhusområdet ska kännas som en naturlig och attraktiv del av Malmö. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter