Tre ungdomar sittande utomhus. Foto:Leif Johansson, X-RAY Foto

Hälsofrämjande arbete

Vi bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

En stor del av arbetet utgår från det regionala nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer. Nätverket arbetar för att göra hälso- och sjukvården i Skåne mer hälsoorienterad med till exempel hälsosamtal, satsningar på att göra patienter rökfria inför operation och tobaksfria sjukhus.

Hur mår och lever skåningarna?

I Region Skånes folkhälsoarbete ingår att ta reda på hur skåningarna lever och mår. Arbetet skapar förutsättningar för en god hälsa på lika villkor och bidrar därmed till utveckling, tillväxt och välfärd i regionen.

Vi genomför tre olika folkhälsoenkäter. Det innebär att hela den skånska befolkningen åldersmässigt kan följas "från vaggan till graven".

Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de bäst behövs. 

Statistik om Skåne – Folkhälsa

Folkhälsorapporter

Folkhälsa och social hållbarhet

Region Skåne arbetar utifrån de nationella målen för en god folkhälsa som riksdagen har beslutat om. 

En stor del av arbetet handlar om att starta och finansiera utvecklingsarbeten tillsammans med kommuner, föreningar och andra aktörer i Skåne.

Minska sociala klyftor

Ett samhälle med stora sociala klyftor är inte hållbart i längden. I Skåne finns en tendens till att både det ekonomiska och hälsomässiga gapet ökar vilket kan skapa en oro och otrygghet i samhället.

Ur Region Skånes Sociala investeringsbudget kan Region Skånes verksamheter, kommuner och föreningar söka bidrag till projekt som stärker den sociala hållbarheten. Syftet är att ingripa i ett tidigt skede av livet för att bryta negativa mönster i livet hos barn och ungdomar.

Sexuell hälsa

Region Skåne arbetar för en god sexuell och reproduktiv hälsa för hela befolkningen i Skåne oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, social, etnisk eller kulturell bakgrund.

Vi ansvarar för att fördela statliga bidrag till projekt som kan förebygga och förhindra:

  • sexuellt överförbara infektioner inklusive hiv
  • oönskade graviditeter
  • våld, könsstympning och prostitution
  • våld och diskriminering på grund av sexuell läggning

Information för dig som arbetar med sexuell hälsa

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter